ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

პუბლიკაციები
უჯრედებისა და დნმ–ის
     ფიზიკა

   - პროგრამა და
           კვლევები

ბიოსისტემების სითბური
     თვისებები

   - პროგრამა და
           კვლევები

ნანონაწილაკების
     ურთიერთქმედება
     დნმ–თან

   - პროგრამა და
           კვლევები

ორგანიზმის დამცავი
     სისტემები

   - პროგრამა და
           კვლევები

   - კვლევები

          

ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკის
განყოფილება

მიმდინარე საგრანტო პროექტები

 1. SESF–ისა და UNTC–ს ერთობლივი პროექტი N 5002 "ვერცხლისა და ოქროს ნანონაწილაკების ბიოსინთეზი და დახასიათება". ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მეთოდიკების დამუშავება და ტარდება საცდელი ექსპერიმენტები.
  (წიბახაშვილი, ყალაბეგიშვილი)


  2009 - 2011


 2. ISTC grant G-1761p "Manufacture of biochips for diagnosis of viral and bacterial diseases" (Department of Energy and Climate Change (DECC) of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).
  (Project Manager – Dr. Nelly Sapojnikova).


  2009 - 2012


 3. STCU-GNSF grant #5012 09/546 "Study of the antioxidant system status and blood metalloproteinases cross influence at acute ischemic stroke"
  (Project Manager – Dr. Nelly Sapojnikova).


  2009 - 2011