ადმინისტრაცია
სამეცნიერო საბჭო
როგორ მოხვიდეთ
მოკლე ისტორია
ელეფთერ ანდრონიკაშვილი
სიახლე
ფოტო ალბომი
კვლევების თემატიკა
მიმდინარე საგრანტო
     პროექტები

პუბლიკაციები
კოსმოსური სხივების
     ფიზიკა


ATLAS კოლაბორაცია

CMS კოლაბორაცია

          

ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის
განყოფილება

კვლევების თემატიკა

ელემენტარულ ნაწილაკთა თეორია:

  1. კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული თეორიები, დიდი გაერთიანება და სუპერსიმეტრიული უნიფიკაცია, სუპერსიმების ფენომენოლოგია;
  2. კვარკ-ლეპტონური თაობები და ფლეივორ-შემცვლელი იშვიათი პროცესები;
  3. ლოკალური და გლობალური შენახვის კანონები, ყალიბური ინვარიანტობის ბუნება, წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები;
  4. რელატივისტური ინვარიანტობის სპონტანური დარღვევა და მისი ფიზიკური და ასტროფიზიკური შედეგები;
  5. სივრცე-დროის დამატებითი განზომილებიანი მოდელები.
კოსმოსური სხივების ფიზიკა:

  1. მაღალ ენერგეტიკული კოსმოსური სხივების პირველადი შემადგენლობის შესწავლა ფართო ატმოსფერულ ღვარებში დამზერილ მიონურ და ჰადრონულ სპექტრების ანალიზის საშუალებით;
  2. მონაცემთა ანალიზი შესაძლო რელატივისტური ინვარიანტობის დარღვევის ძიების მიზნით ზემაღალ ენერგიებზე (ე.წ. გრეიზენ- კუზმინ-ზაცეპინის ეფექტი);
  3. სამეცნიერო-საგამანათლებლო პროექტი კოსმოსური სხივების ფიზიკაში: ფართო ატმოსფერულ ღვარების შესწავლა საქართველოს რეგიონალურ უნივერსიტეტებში სადგურთა ქსელის გამართვის შედეგად.
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის კვლევა ამაჩქარებლებზე:

ექსპერიმენტული კვლევები ამაჩქარებლებზე ძირითადათ შეიცავენ განყოფილების წევრების მონაწილეობას ALICE, ATLAS და CMS ექსპერიმენტებში დიდ ჰადრონულ ამაჩქარებელზე (LHC-CERN) და იქ მიღებული მონაცემების დამუშავებას.