პუბლიკაციები, 2001 წელი
Publications, 2001 Year
პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Zacek F., Petrzilka V., Jakubka K., Stockel J., Gunn J., Goniche M., Devynck P., Podesta M., Nanobashvili S.
"Probe Measurements in Front of the Lower Hybrid Grill of the CASTOR Tokamak"
Proc. 28th EPS Conf. Contr. Fus. Pl. Phys., Madeira, ECA, 25A, 325-328, 2001.

Nanobashvili S., Matejicek J., Zacek F., Stockel J., Chraska P., Brozek V.
"Plasma Sprayed Coating for RF Wave Absorption"
Proc. 10th Inter. Conf. Fus. Reac. Mat., Baden-Baden, 1, 171-177, 2001.

Zacek F., Petrzilka V., Jakubka K., Stockel J., Gunn J., Goniche M., Devynck P., Podesta M., Nanobashvili S.
"Plasma Edge Biasing on CASTOR Tokamak Using LHCD"
Czech. J. Phys., 51, 1129-1138, 2001.

Matejicek J., Nanobashvili S., Ctibor P., Brozek V., Neufuss K., Craska P.
"Propierties of Boron Carbide Coatings and Free-Stending Parts Prepeared By WSP(r)"
Proc. Int. Congress on Adv.Mat. and Prac., Materials Week 2001, Munich, p.914-919, 2001.