პუბლიკაციები, 2011 წელი
Publications, 2011 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Spontaneously Generated Tensor Field Gravity.
By J.L. Chkareuli, C.D. Froggatt, H.B. Nielsen.
[arXiv:1102.5440 [hep-th]].
10.1016/j.nuclphysb.2011.03.009.
Nucl.Phys. B848 (2011) 498-522.

Graviton as a Goldstone boson: Nonlinear Sigma Model for Tensor
Field Gravity.

By J.L. Chkareuli, J.G. Jejelava, G. Tatishvili.
[arXiv:1008.3707 [hep-th]].
10.1016/j.physletb.2010.11.068.
Phys.Lett. B696 (2011) 124-130.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

SO(10) Yukawa unification with $\mu <$ 0.
By Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Ün.
[arXiv:1107.1228 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2011.09.006.
Phys.Lett. B704 (2011) 201-205.

Sparticle Spectroscopy with Neutralino Dark matter from t-b-tau
Quasi-Yukawa Unification.

By Shahida Dar, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Un.
[arXiv:1105.5122 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.84.085015.
Phys.Rev. D84 (2011) 085015.

Higgs and Sparticle Spectroscopy with Gauge-Yukawa Unification.
By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1102.0013 [hep-ph]].
10.1007/JHEP06(2011)117.
JHEP 1106 (2011) 117.

Muons from Neutralino Annihilations in the Sun: Flipped SU(5).
By Muhammad Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi.
[arXiv:1101.0835 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.83.075017.
Phys.Rev. D83 (2011) 075017.

Direct and Indirect Detection and LHC Signals of Bino-Higgsino Dark Matter.
By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Yukihiro Mimura, Qaisar Shafi.
[arXiv:1012.1613 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.83.095007.
Phys.Rev. D83 (2011) 095007.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Thermodynamic Gravity and the Schrodinger Equation.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1008.2544 [gr-qc]].
10.1007/s10773-011-0727-9.
Int.J.Theor.Phys. 50 (2011) 2391-2402.

Localization of scalar and tensor fields in the standing wave braneworld
with increasing warp factor.

By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, Levan Midodashvili.
[arXiv:1105.1701 [hep-th]].
10.1016/j.physletb.2011.07.008.
Phys.Lett. B702 (2011) 276-280.

კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა
Condensed Matter Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

M.D. Zviadadze, G.I. Mamniashvili, R.L. Lepsveridze, A.M. Akhalkatsi.
"Multiple nuclear spin-echo signals excited by arbitrary duration radiofrequency pulses"
The Physics of Metals and Metallography, 111, 547-553 (2011)
[Физика Металлов и Металловедение 111, No.6, 1-7 (2011)Fizika Metallov i Metallovedenie 111, No.6, 1-7 (2011)].

G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, T.N. Khoperia, T.I. Zedgenidze, F.K. Akopov, A.M. Akhalkatsi, T.A.Gavasheli.
"Spectra of the magnetic video-pulse influence on the nuclear spin echo in multidomain magnets"
Book: Nova Science Publisher. New Developments in Materials Science, ISBN: 978-1-61668-852-3,
Chapter 5, p. 35-42 (2011).(2011).

T. Khoperia, G. Mamniashvili, M. Nadareishvili, T. Zedgenidze.
"Competitive Nanotechnology for Deposition of Films and Fabrication of Powder-Like Particles"
ECS Trans. 35 (10), 17 (2011).

T. Khoperia
"Replacement of Au and Ag with the Ni-P and Ni-B Alloys in Electronics."
ECS Transaction - Montreal, QC, Canada, Volume 35, Is. 28, pp. 95-102 (2011).

T. Khoperia T. Zedginidze, and N. Khoperia.
"Competitive Nanotechnology for Deposition of Films and Fabrication of Powder-Like Particles."
ECS Transactions; Montreal, QC, Canada, Volume 35, Is. 10,pp.17-30 (2011).

T. Khoperia and N. Khoperia.
"Electroless Deposition for New Challenges in Nanoelectronics and Microelectronics."
ECS Transactions; Montreal, QC, Canada, Volume 35, Is.10, pp. 1-10 (2011).

T. Khoperia
"Thin-Film and Powder Nanotechnologies; in Georgian Chemical Industry: The Past, the Present and the Future."
Collection of Works; Ed. T. Agladze; Technical University Press: Tbilisi; ISBN 978-9941-14-987-0, pp. 278-282 (2011).

M. Abramishvili, Z. Akhvlediani, M. Galustashvili, G. Dekanozishvili, T. Kalabegishvili, V. Kvatchadze, V. Tavkhelidze.
"Peculiarities of Radiation Effects in MgO:Mn2+ Crystals"
Journal of Modern Physics, 2, 841-84 (2011).

M.G.Abramishvili, M.V.Galustashvili, G.G.Dekanozishvili. D.G.Driaev, T. Kalabegishvili, and V.G.Kvatchadze.
"Thermally stimulated Evolution of Structural Defects in LiF Crystals Irradiated in Reactor at Different Temperatures"
New Developments in Material Science. Nova Science Publishers, Inc. Eds. E.Chikoidze and T.Tchelidze
Chapter 3, 17-24, (2011).

T. Kalabegishvili, E. Kirkesali, A. Rcheulishvili, E. Ginturi, I. Murusidze2, D. Pataraya, M. Gurielidze, G. Tsertsvadze,
V. Gabunia, L. Lomidze, D. Gvarjaladze, M. V. Frontasyeva, S.S. Pavlov, I. Zinicovskaia, M.J. Raven, M.M.F. Seaga, A.
"Faanhof Synthesis of Gold Nanoparticles by some strains of Arthrobacter Genera"
Journal of Materials Science and Engineering. paper No. JMSE 20111118-2 , (2011).

T.I. Pavliashvili, M.V.Janjalia, M.I.Gudavadze.
"Deposition of SiO2 Films from Tetraethoxysilane - based Solution by the Sol-gel Method."
Book: Nova Science Publisher. New Developments in Materials Science, ISBN: 978-1-61668-852-3, Chapter 18, (2011).

A.A.Nersesyan and A.M. Tsvelik
"Zero energy Majorana modes in spin ladders and a possible realization of the Kitaev model"
EPL96, 17002 (2011).

A.A.Nersesyan, G.W.Chern and N.Perkins.
"Quantum phase transitions in a strongly entangled spin-orbital chain: A field-theoretical approach"
Phys. Rev. B 83, 20513, (2011). Erratum: Phys. Rev. B 84, 199905(E) (2011).

S.T. Carr, B.N. Narozhny and A.A. Nersesyan.
"The effect of a local perturbation in a fermionic ladder."
Phys. Rev. Lett. 106, 126805 (2011).

Mariana Malard, Inna Grusha, G. I. Japaridze and Henrik Johannesson.
"Modulated Rashba interaction in a quantum wire: Spin and charge dynamics"
Phys. Rev. B 84, 075466 (2011).

M. Shahri Naseri, G. I. Japaridze, S. Mahdavifar and S. Farjami Shayesteh
"Magnetic properties of the spin S=1/2 Heisenberg chain with hexamer modulation of exchange"
Arxiv/1110.4467.

M. Abramishvili, Z. Akhvlediani, M. Galustashvili, G. Dekanozishvili, T. Kalabegishvili, V. Kvatchadze, V. Tavkhelidze.
"Peculiarities of Radiation Effects in MgO:Mn2+ Crystals."
Journal of Modern Physics, 2011, 2, 841-844.

M.V. Galustashvili, M.G. Abramishvili, D.G. Driaev, V.G. Kvachadze.
"Effect of a Magnetic Field on Radiation Strengthening of LiF Crystals."
Physics of the SolidState. 53(7), 1412-1414 (2011).

Z. Akhvlediani, I. Akhvlediani, G. Dekanozishvili, T. Kalabegishvili, V. Kvatchadze.
"Spectroscopic Features of LiF(OH) Due to Irradiation Conditions."
In: New Developments in Material Science. (Editors: E. Chikoidze and T. Tchelidze)©2011
Nova Science Publishers, Inc. + New York. P. 17.


M. G. Abramishvili, M.V. Galustashvili, G.G. Dekanozishvili, D.G. Driaev, T.L. Kalabegishvili, V.G. Kvatchadze.
"Thermally Stimulated Evolution of Structural Defects in LiF Crystals Irradiated in Reactor at Different Temperatures."
In: New Developments in Material Science. (Editors: E. Chikoidze and T. Tchelidze)©2011
Nova Science Publishers, Inc. + New York. P. 169.


M. Galustashvili, M. Abramishvili, D. Driaev, V. Kvatchadze, S. Tsakadze.
"Magnetoplastic effect in LiF crystals X-rayed in a weak magnetic field."
Nano Studies, 3 (2011) Publishing House “UNIVERSAL”

Т.И. Павлиашвили, Т.Л. Калабегишвили, В.Г. Квачадзе.
"Прикладные аспекты лазерной интерферометрии."
Nano Studies, 4 (2011) Publishing House “UNIVERSAL”

I.G.Ratishvili, N.Z.Namoradze.
"Temperature dependence of local mode frequencies in ordering metal hydrides. The case of bcc metal lattices"
Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 33 (7), 919-936 (2011).

I.G.Ratishvili, N.Z.Namoradze.
"Determination of phase transition order change points in LaH2+c-type ordering dihydrides."
Bullet. GNAS, 5 (2), 42-45 (2011).

N. Namoradze, I. Ratishvili.
"Heat capacity of rare-earth quasistoichiometric dihydrides"
Bullet. GNAS, 5 (3), (2011).

N. Namoradze, I. Ratishvili.
"Ordering effects in the heat capacity of light rare-earth superstoichiometric dihydrides. CeH2.86"
Bullet. GNAS, 6 (1), (2011).

კონფერენციები

Conferences

G.I. Mamniashvili, Т.О. Gegechkori, E.R. Kutelia, M.N. Okrosashvili, V.A. Peikrishvili, А.М. Akhalkatsi, T.А. Gavasheli,
D.M. Daraselia, D.L. Djaparidze, A.D. Shengelaya, A.B. Peikrishvili.
"NMR and magnetometry study of nanosized cobalt powders synthesized with electron-beam technology."
Int. Conf. Recent Trends in Nanomagnetism, Spintronics and their Applications (RTNSA), 1-4, June 2011,
Ordizia, Basque Country, Spain. Book of Abstracts, p.154.

J.Aneli, D.Gventsadze, G.I. Mamniashvili, Yu.Sharimanov, T.Gegechkori, A.Akhalkatsi, T.Gavasheli.
"Magnetoacoustic and memory effects in magnetostrictive materials studied by pulsed NMR and magnetic
video-pulse excitation techniques"
Int.Conf. Advances in Applied Physics and Materials Science Congress (APMAS2011), 12-15 May 2011,
Antalya, Turkey. Book of Abstracts. vol.2. p. 241.

T. Khoperia, T. Zedgenidze G. Mamniashvili, M. Nadareishvili, E. Khachatrian, R. Mazmiashvili.
"Competitive powder and thin-film nanotechnology."
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია "მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება
ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში" , 1-2 ნოემბერი, 2011, თბილისი, საქართველო.
р.31-35, 2011.

T. Khoperia, G. Mamniashvili, M. Nadareishvili, R. Mazmiashvili.
"PFabrication of mezzo- and nanosized magnetic particle"
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია "მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება
ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში" , 1-2 ნოემბერი, 2011, თბილისი, საქართველო.
р.36-38, 2011.

Т. Хоперия, Г. Мамниашвили, М. Надареишвили.
"Изготовление наночипов и нанесение нанокластеров с помощью химической металлизации."
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში.
27-29 ოქტომბერი, 2011. თბილისი, საქართველო. Тезисы докладов, с. 70.

T.Khoperia, G. Mamniashvili and M. Nadareishvili.
"Fabrication of Nanochips and Electroless Deposition of Nanoclusters"
In Physical Research Methods in Medicine; Abstracts of the International Conference, 27-29 October, 2011, pp. 70-71.
(in Russian)

T.Khoperia, G. Mamniashvili, M. Nadareishvili and R. Mazmishvili.
"Fabrication of Meso- and Nano-Sized Magnetic Particles."
in Use of Secondary Raw Materials and Natural Resources in Service of Human and Technological Progress,
Abstracts of the International Conference, 1-2 November, 2011, pp. 36-38.

T.Khoperia, T. Zedginidze, G.Mamniashvili, M. Nadareishvili, I. Khachatrian and R. Mazmishvili.
"Competitive Powder and Thin-Film Nanotechnology."
in Use of Secondary Raw Materials and Natural Resources in Service of Human and Technological Progress,
Abstracts of the International Conference, 1-2 November, 2011, pp. 31-35.

T.Khoperia
"Replacement of Au and Ag with the Ni-P and Ni-B Alloys in Electronics."
219th Meeting of the Electrochemical Society,Abstract #1950, Montreal, Canada (2011).

T.Khoperia, T. Zedginidze, and N. Khoperia
"Competitive Nanotechnology for Deposition of Films and Fabrication of Powder-Like Particles"
219th Meeting of the Electrochemical Society,Abstract # 89, Montreal, Canada (2011).

T.Khoperia and N. Khoperia
"Electroless Deposition for New Challenges in Nanoelectronics and Microelectronics"
219th Meeting of the Electrochemical Society,Abstract # 77, Montreal, Canada (2011).

T. N. Khoperia, T. I. Zedginidze,G. A. Ramishvili
"New Technologies of Fabrication of Photomasks with Nano- and Micro-Sized Elements."
Proceedings of the First International Conference on Nanochemistry and Nanotechnologies,
23-24 March, 2010, pp. 126-130 (2011).

T. N. Khoperia, T. I. Zedginidze,T. G. Petriashvili
"The Development of Competitive Nano- and Microtechnologies for Fabrication of Piezoengineering Devices and Catalysts"
Proceedings of the First International Conference on Nanochemistry and Nanotechnologies,
23-24 March, 2010, pp. 121-125 (2011).

M. Shahri Naseri, S. Mahdavifar, S. Farjam Shayesteh,. N. Avalishvili and G. I. Japaridze.
"Magnetic phase diagram of the spin S=1/2 two-leg ladder with dimerized legs and trimerized modulation of rung exchange"
საერთაშორისო კონფერენციის "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები",
თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 30.03.(2011), მასალები.

Niko Avalishvili, S. Mahdavifar, D. Nozadze, and G. I. Japaridze.
"Magnetization plateau in the spin S=1/2 two-leg ladder with trimer modulation of the rung-exchange"
საერთაშორისო კონფერენციის "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები",
თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 30.03.(2011), მასალები.

Andrew W. Baggaley, Carlo F. Barenghi1, Yuri A. Sergeev, and Nugzar Suramlishvili.
"Numerical simulations of the interaction between thermal quasiparticles and a three-dimensional vortex system
in superfluid 3He–B."
Proceedings LT26, Beijing, China (2011).

Т.И. Павлиашвили, Т.Л. Калабегишшвили, Г.Г. Абрамишвили, В.Г. Квачадзе.
"Изучение механических напряжений в пленках оксида алюминия."
Interntional Scientific Conference Modern Issues of Aplied Physics, 30 March 2011, Abstract Digest,
თბილისი 2011, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. P. 83.

თ. ფერაძე, კ. გორგაძე, თ. ბერბერაშვილი, ე. მიმინოშვილი, ნ. არაბაჯიანი, ლ. კოტიაშვილი.
"მალეგირებელი ელემენტების გავლენა ფორმის მახსოვრობის ეფექტზე და აღდგენის ხარისხზე"
Interntional Scientific Conference Modern Issues of Aplied Physics, 30 March 2011, Abstract Digest,
თბილისი 2011, „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. P. 90.

Z. Akhvlediani, O. Davarashvili, A. Pashaev, M. Enukashvili, R. Gulyaev.
"On the contribution of point defects to the formation of supercritical nanostructures based on lead selenide."
Book of Abstracts of 16th Inter. Conf. on Radiation Effects in Insulaters, Peking, P. 216, (2011).

Z. Akhvlediani, L. Bychkova, O, Davarashvili, M. Enukashvili, M. Dzagania.
"Optical IR Transmission Spectra of Thin Epitaxial Lead Selenide Layers."
Book of Abstracts of Intern. Conf. on Functional Materials and Nanotechnologies, Riga (2011). P. 272.

N. Namoradze, I. Ratishvili.
"Hydrogen influence on the heat capacity of metal-hydrogen compounds. Description of experimental results and analysis"
Poster presentation at GRC, July 17-22 (2011), Stonehill College (MA. USA).

И. Г. Маргвелашвили М. Д. Звиададзе
"Феноменологическая теория мартенситного роторного теплового двигателя"
Международная научная конференция “Современные проблемы прикладной физики”, Март 2011,
Тбилисский Технический Университет, Тбилиси, Грузия (2011).

J.V.Acrivos, D.D.Gulamova, J.G. Chigvinadze, K. Tyson and D.Loy
"Sun Oven GROWN Bi1.7Pb0.3Sr2Can-1CunO4+2n+δ (n=1 to 9) Structure and Superconductivity"
March Meeting, (2011).პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

V. Weinzettl, R. Panek, M. Hron, J. Stockel, F. Zacek, S.Nanobashvili et al.
"Overview of the COMPASS diagnostics"
Fusion Engineering and Design, 86, 1227-1231, 2011.

I. Nanobashvili
"Similar Modification of Intermittent Density Bursts by Electrode Biasing and Dynamic Ergodic Divertor in the TEXTOR Tokamak"
E-Print: arXiv: 1206, 1186, 2011, submitted to Phys. Plasmas, 2011.

I. Nanobashvili, P.Beyer and S. Benkadda
"Investigation of Intermittent Burst and Turbulent Transport Characteristics in Tokamak Edge Plasma During Presence of Edge Transport Barrier – Modeling and Experiment"
submitted to Phys. Plasmas, 2011.

I. Nanobashvili
"Two-Stream Instability as a Mechanism for Toroidal Magnetic Field Generation in the Magnetosphere of Crab Pulsar"
E-Print: arXiv: 1110.0322, 2011.

V.P. Kortkhondjia
"Influence of Tube Material on the process at Wire Explosion in Water"
Ingeneering Physics, №3, 16-20, 2011.

Z. Yoshida and N.L. Shatashvili
"Beltrami structures in disk-jet system: alignment of flow and generalized vorticity"
ArXiv: 1105.5281 [astro-ph.GA] 26 May 2011

N.L. Shatashvili and Z. Yoshida
"Generalized Beltrami field modeling disk-jet system"
AIP Conf. Proc. 1392, 73-82 (2011)პუბლიკაციები საქართველოს სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in Georgian Scientific Journals

V.P. Kortkhonjia
"Generation and Multiplication of High-voltage Pulse Voltage in Ferromagnetic Tube of Spiral Form"
Proc of Int. Science Conf. "Modern Issues of Applied Physics", 2011, March 30, Tbilisi, Georgia. Pp .76 - 80 , 2011.ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

T. Lezhava, J. Monaselidze, T. Jokhadze, M. Gorgoshidze, M. Kiladze, M. Gaiozishvili.
"Remodeling of heterochromatin induced by heavy metals in extreme old age."
AGE, 33:433-438, 2011.
https://dx.doi.org/10.1007%2Fs11357-010-9185-1

Monaselidze, J. Khavinson, V. Gorgoshidze, M. Khachidze, D. Lomidze, E. Jokhadze, T. Lezhava, T.
"Effect of the Peptide Bronchogen (Ala-Asp-Glu-Leu) on DNA Thermostability."
Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Volume 150, Number 3, January 2011, pp. 375-377(3)
https://doi.org/10.1007/s10517-011-1146-x

Monaselidze, J. Lezhava T., Nemsadze G., Kikalishvili L., Ramishvili M.
"Extracellular Matrix Thermostability of Breast Gland Carcinoma."
Georgian Medical News, N6(195), 2011, pp. 88-91.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21778550

J. Monaselidze, G. Nemsadze, L. Kikalishvili, M. Gorgoshidze, D. Khachidze, M. Kiladze, E. Lomidze, M. Ramishvili.
"Chromatin Thermostability in Breast Carcinoma Tissue Composition."
Bulletin of the Georgian Georgian Academy of Sciences, V.5, No.2, pp. 81-84, 2011.
http://science.org.ge/old/moambe/5-2/92-95%20Monaselidze.pdf

Jamlet R. Monaselidze, Maya T. Kiladze, Maya Z. Gorgoshidze, David G. Khachidze, Vasil G. Bregadze,
Eteri M. Lomidze and Theimuraz A. Lezhava.
"Microcalorimetric Study of DNA-Cu(II)TOEPyP4 Porphyrin Complex."
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry DOI: 10.1007/s10973-011-1669-4, 2011.
http://www.springerlink.com/content/g3241hj42h0173j7/

Monaselidze J.R., Gorgoshidze M.Z., Jokhadze T.A., Gaiozishvili M, Lezhava T.A.
"INFLUENCE OF TETRAPEPTIDE ON CHROMATIN THERMOSTABILITY."
Georgian Medical News, N5(194):68-70, 2011.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21685526

J. Monaselidze, D. Khachidze, M. Gorgoshidze, M. Kiladze and E. Lomidze.
"Thermal characteristics of the blood of children with bronchopneumonia: a DSC study."
Journal of Biological Physics and Chemistry, V.11 (1), 26-29, 2011.
https://www.amsi.ge/jbpc/11111/11-1-abs4.htm

Lezhava T, Monaselidze J, Jokhadze T, Kakauridze N, Khodeli N, Rogava M, Bochorishvili T, Gorgoshidze M, Khachidze D,
Lomidze E, Tkemaladze J, Chichinadze K, Koridze M, Khukhuneishvili R, Zosidze N, Nagervadze M, Buadze T, Gaiozishvili M.
"Gerontology research in Georgia."
Biogerontology. 12, 2, 2011.
https://dx.doi.org/10.1007%2Fs10522-010-9283-6

T. Kartvelishvili, N. Asatiani, N. Sapojnikova, L. Asanishvili, I. Kalandadze, A. Tsikaridze.
"Temporal profile of oxidant/antioxidant balance in plasma at acute ischemic stroke."
The FEBS Journal,v.278, Supplement S1, p.265 2011.

N. Asatiani, T. Kartvelishvili, M. Abuladze, L. Asanishvili, N. Sapojnikova.
"Chromium (VI) can activate and impair antioxidant defense system."
Biol. Trace Elem. Res. 142, 388-397 2011.
https://doi.org/10.1007/s12011-010-8806-y

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze.
"Photodiffusion of Silver Nanoparticles on DNA and Medicine"
International Scientific Conference, Physical Research Methods in Medicine, Tbilisi, Pages 20-23., 2011.

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze, Jamlet R. Monaselidze, Zaza V. Jaliashvili, Temur B. Khuskivadze.
"Interaction of Silver Nanoparticles with DNA and Point Defects."
International Scientific Conference, Physical Research Methods in Medicine, Tbilisi, Pages 27-31., 2011.