პუბლიკაციები, 2012 წელი
Publications, 2012 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Standard Model with Partial Gauge Invariance.
By J.L. Chkareuli, Z. Kepuladze.
[arXiv:1108.0399 [hep-ph]].
10.1140/epjc/s10052-012-1954-9.
Eur.Phys.J. C72 (2012) 1954.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

Higgs Boson Production and Decay: Effects from Light Third Generation and
Vectorlike Matter.

By M.Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi.
[arXiv:1207.7068 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.86.095028.
Phys.Rev. D86 (2012) 095028.

Fundamental Physics at the Intensity Frontier.
By J.L. Hewett et al..
[arXiv:1205.2671 [hep-ex]].
10.2172/1042577.

Revisiting mGMSB in Light of a 125 GeV Higgs.
By M.Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Fariha Nasir, Qaisar Shafi.
[arXiv:1204.2856 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2012.06.036.
Phys.Lett. B713 (2012) 462-468.

125 GeV Higgs Boson from t-b-tau Yukawa Unification.
By Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Un.
[arXiv:1203.6082 [hep-ph]].
10.1007/JHEP07(2012)055.
JHEP 1207 (2012) 055.

Sparticle mass spectra from SU(5) SUSY GUT models with $b-\tau$
Yukawa coupling unification.

By Howard Baer, Ilia Gogoladze, Azar Mustafayev, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1201.4412 [hep-ph]].
10.1007/JHEP03(2012)047.
JHEP 1203 (2012) 047.

Variety of SO(10) GUTs with Natural Doublet-Triplet Splitting via the
Missing Partner Mechanism.

By K.S. Babu, Ilia Gogoladze, Pran Nath, Raza M. Syed.
[arXiv:1112.5387 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.85.075002.
Phys.Rev. D85 (2012) 075002.

Higgs Boson Mass from t-b-$\tau$ Yukawa Unification.
By Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Un.
[arXiv:1112.2206 [hep-ph]].
10.1007/JHEP08(2012)028.
JHEP 1208 (2012) 028.

Neutralino-Sbottom Coannihilation in SU(5).
By Ilia Gogoladze, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1111.6299 [hep-ph]].
10.1007/JHEP03(2012)054.
JHEP 1203 (2012) 054.

Light stop from b–$\tau$ Yukawa unification.
By Ilia Gogoladze, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1104.3566 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2011.11.026.
Phys.Lett. B706 (2012) 345-349.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Localization Problem in the 5D Standing Wave Braneworld.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, Levan Midodashvili.
[arXiv:1209.3815 [hep-th]].
10.1142/S0218271812500812.
Int.J.Mod.Phys. D21 (2012) 1250081.

Localization of Matter Fields in the 5D Standing Wave Braneworld.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1204.2448 [hep-th]].
10.1007/JHEP09(2012)056.
JHEP 1209 (2012) 056.

Localization of gauge bosons in the 5D standing wave braneworld.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, Levan Midodashvili.
[arXiv:1105.1866 [hep-th]].
10.1016/j.physletb.2011.12.004.
Phys.Lett. B707 (2012) 169-172.

Machian origin of the entropic gravity and cosmic acceleration.
By Merab Gogberashvili, Igor Kanatchikov.
[arXiv:1012.5914 [physics.gen-ph]].
10.1007/s10773-011-0971-z.
Int.J.Theor.Phys. 51 (2012) 985-997.

An Anisotropic Standing Wave Braneworld and Associated Sturm-Liouville
Problem.

By Merab Gogberashvili, Alfredo Herrera-Aguilar, Dagoberto Malagon-Morejon.
[arXiv:1012.4534 [hep-th]].
10.1088/0264-9381/29/2/025007.
Class.Quant.Grav. 29 (2012) 025007.

On the fine structure constant in the Machian universe.
By Merab Gogberashvili, Igor Kanatchikov.
[arXiv:1009.2266 [gr-qc]].

II. ATLAS / CMS კოლაბორაცია

II. ATLAS / CMS Collaboration

Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment
at the LHC.

By CMS Collaboration (Serguei Chatrchyan et al.).
[arXiv:1207.7235 [hep-ex]].
10.1016/j.physletb.2012.08.021.
Phys.Lett. B716 (2012) 30-61.

კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა
Condensed Matter Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori, A.M.Akhalkatsi, T.A.Gavasheli.
"Peculiarities of dc magnetic field pulse influence on nuclear spin echo in magnets"
Low Temp. Phys. v. 38, N 6, pp. 598-605 (2012).

M.D Zviadadze, G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, A.M. Akhalkatsi, T.A. Gavasheli.
"Formation mechanisms and relaxation of NMR spin-echo signals excited by two arbitrary duration radio-frequency pulses in magnets"
E-print arXiv:1204.5344v1 [cond-mat.other] 150 (5/6) 710 (2012).

M.D Zviadadze, G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, A.M. Akhalkatsi, T.A. Gavasheli.
"NMR spin-echo spectroscopy in magnets using arbitrary duration radio-frequency pulses"
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism (2012).

M.D Zviadadze, G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, A.M. Akhalkatsi, T.A. Gavasheli.
"Two pulse stimulated echo in magnets"
The Physics of Metals and Metallography. V. 113, N 9, pp. 849-854, (2012).
[Fizika Metallov i Metallovedenie, 113, No.9, 1-7 (2012).

M.D Zviadadze, G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, A.M. Akhalkatsi, T.A. Gavasheli.
"Two pulse stimulated echo in magnets"
E-print arXiv:1204.0686v1 [cond-mat.mtrl-sci] (2012).

G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori, A.M.Akhalkatsi, T.A.Gavasheli, E.R.Kutelia, L.G.Rukhadze, D.I.Gventsadze.
"Peculiarities of timing and spectral diagrams of magnetic video-pulse excitation influence on NMR spin-echo in magnets"
E-print arXiv:1204.5844v1 [cond-mat.mtrl-sci] (2012).

J. Aneli, L. Nadareishvili, G. Mamniashvili, A. Akhalkatsi and G. Zaikov.
"Gradiently anisotropic conducting and magnetic polymer composites"
Chemistry & Chemical Technology, Vol.6, No. 3, pp. 285-289, (2012).

ყ. ლიჩელი, ა. ახალკაცი, გ. მამნიაშვილი, ნ. ივანიშვილი, ე. ჩიკვაიძე, მ. გოგებაშვილი
"დასხივებული ქსოვილების სტრუქტურირების მნიშვნელობა პარამაგნიტური ცენტრების ფორმირების დროს."
რადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები, ტომი VIII,
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, (2012).

ნ. ნამორაძე, ი. რატიშვილი
"მოწესრიგები ეფექტები მსუბუქ იშვიათ მიწათა ზესტექიომეტრულ დიჰიდრიდების სითბოტევადობაში CeH2.86"
მოამბე, 6(2), 62-66, (2012).

Giorgi Baramidze and Giorgi Kharadze.
"On Quantum Description of Parametric Instability of Coherently Precessing Spin Mode of Superfluid 3He-A"
Bulletin of the Georgian National Academy of Scineces, vol. 6, # 2, page 43, (2012).

M. Shahri Naseri, G. I. Japaridze, S. Mahdavifar and S. Farjami Shayesteh.
"Quantum phase transition in a dimerized chain with hexamer distortion."
Phys. Status Solidi B v.245, 48101, (2012).

M. Shahri Naseri, G. I. Japaridze, S. Mahdavifar and S. Farjami Shayesteh.
"Magnetic properties of the spin S=1/2 Heisenberg chain with hexamer modulation of exchange"
Jour. Phys. C: Condens. Matt. v. 24, 116002, (2012).

Inna Grusha and G. I. Japaridze.
"Effective Hamiltonian for the half-filled spinasymmetric ionic Hubbard chain with strong on-site repulsion"
in: "Low Dimensional Physics and Gauge Principles"(Eds.V.G.Gurzadyan,A.G.Sedrakyan), World Scientific, (2012).

Merab Eliashvili, George I. Japaridze, and George Tsitsishvili.
"Quantum group, Harper equation and the structure of Bloch eigenstates on a honeycomb lattice"
Jour. of Physics A: Math. Gen. v.45, 305305, (2012).

Merab Eliashvili, George I. Japaridze, and George Tsitsishvili.
"Quantum group on a honeycomb lattice"
Proceedings of the Georgian mathematical Institute, v 160, 79-92, (2012).

N. Avalishvili and G.I. Japaridze.
"Magnetic phase diagram of a spin antiferromagnetic S=1/2 ladder with alternating rung exchange and dimerized legs"
Nano Studies v.6 , (2012).

N. Avalishvili, G. I. Japaridze, D. Nozadze and S. Mahdavifar.
"Magnetization plateau in the spin S=1/2 two-leg ladder with trimer modulation of the rung-exchange"
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, v6, N2, 53-61, (2012).

Bernd Braunecker, Anders Stroem and G.I. Japaridze.
"Magnetic-field switchable metal-insulator transition in a quasi-helical conductor"
arXiv:1206.5844 (submitted to Phys. Rev. Lett.),(2012).

Jungho Kim, A. H. Said, D. Casa, M. H. Upton, T. Gog, M. Daghofer, G. Jackeli, J. van den Brink, G. Khaliullin, B. J. Kim.
"Giant Magnon Gap in Bilayer Iridate Sr3Ir2O7: Enhanced Pseudo-dipolar Interactions Near the Mott Transition."
Phys. Rev. Lett. 109, 157402, (2012).

J. W. Kim, Y. Choi, Jungho Kim, J. F. Mitchell, G. Jackeli, M. Daghofer, J. van den Brink, G. Khaliullin, B. J. Kim.
"Dimensionality Driven Spin-Flop Transition in Layered Iridates."
Phys. Rev. Lett. 037204, (2012).

G. Sun, G. Jackeli, L. Santos, T. Vekua.
"Exploring spin-orbital models with dipolar fermions in zig-zag optical lattices"
Phys. Rev. B 86, 155159, (2012).

V. Kvatchadze, M. Galustashvili.
"Mechanical and Optical Properties of Ionic Crystals, Exposed to the Combined Action of Various External Fields (Review)."
Chapter 4 In: Ionizing Radiation: Applications, Sources and Biological Effects (Editors: E. Belotserkovsky and Z. Ostaltsov).
Nova Science Publishers, Inc. + NewYork.PP. 59-82 (2012).

М.И. Цулаиа
"Ядерная прецессия нейтронов - ядерный псевдомагнетизм."
препринт ОИЯИ, Р3-2012-114, (2012).

M.M.Nadareishvili, K.A.Kvavadze, N.E.Hussey, A.J.Shengelaia, S.J.Tsakadze, J.J.Ramsden.
"Pulsed DSC Observation of the Static Spin Correlations."
arXiv.1210. 2049 [cond-mat.supr-cond], (2012).

M.Nadareishvili, T.Burjanadze, K.Kvavadze, N.Kekelidze, E.Kiziria, E.Gelagutashvili.
"Pulsed Differential Scanning Calorimeter Measurement of Collagen Fiber Heat Capacity."
arXiv:1206.3908 [physics.bio-ph],(2012).

A.Pashaev, O.Davarashvili, Z.Akhvlediani etc.
"Study on the Forbidden Gap Width of Strained Epitaxial Lead Selenide Layers by Optical Transmission."
Journal of Materials Science and Engineering, B2(2), 2012, pp.142-150, (2012).

O.Davarashvili, Z.Akhvlediani etc.
"Unrelaxed State in Epitaxial Heterostructures Based on Lead Selenide."
Journal of Modern Physics, 2012, v.3, pp.502-510, (2012).

A.Pashaev, O.Davarashvili, M.Enukashvili, Z.Akhvlediani etc.
"Epitaxial Lead Selenide Layers over a Wide Range of their Thickness on Dielectric Substrates"
Journal of Materials Science and Engineering, N: JMSE 2012 1031 - 1. (2012).

M.D.Zviadadze, I.G.Margvelashvili, L.A.Zamtaradze.
"The efficiency and power of martensite rotor heat engine."
E-print arXiv:1206.3733 (physics.class-ph) (cond-mat.other). (2012).

M.D.Zviadadze, I. Margvelashvili, A.G. Kvirikadze, L. A. Zamtaradze, A.I. Berdzenishvili.
"The Efficiency of Ideal Ferrielectric Energy Converter."
E-print arXiv: 1206.2789(cond-mat.other), (2012).

M.D.Zviadadze, A.G. Kvirikadze, V.A. Barnov, G.G. Kiknadze, L. A. Zamtaradze.
"The Efficiency of Ideal Thermomagnetic Engine."
E-print arXiv:1206.2171(cond-mat.other), (2012).

L. Tkeshelashvili
"Tunneling of optical lattice solitons at interfaces."
Phys. Rev.A 86, 0338, (2012).

R. Khomeriki and L. Tkeshelashvili
"Negative refraction and spatial echo in optical waveguide array"
Opt. Lett. 37, 4419, (2012).

კონფერენციები

Conferences

A. Peikrishvili, G. Mamniashvili, E. Chagelishvili, D. Lesuer.
"Fabrication, Structue and Properties of Cu-W composites using Hot Explosive Consolidation"
General Abstracts Session for presentation on the TMS Annual Meeting. Orlando, FL, March 11-15, (2012).

A.B.Peikrishvili, E.Sh.Chagelishvili, B.A.Gоdibadze, M.V. Tsiklauri, A.A.Dgebuadze, G.I.Mamniashvili,
F.Kh.Akopov, N.L.Arabajian, T.O.Gegechkori, M.Sharabidze.
"Hot Explosive Consolidation of Novel Nanostructured Cu-W Composites."
International Conference: Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science.
4-6 June 2012, Tbilisi Georgia. (2012).

A. B. Peikrishvili, D. Lesuer,E. Sh. Chagelishvili, G. I. Mamniashvili, B. Godibadze, and M. V.Tsiklauri.
"Hot shock-wave fabrication of nanostructured Cu-W composites"
XI International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business, and Innovations
(EPNM-2012), 2-5 May 2–5, Strasbourg, France. Abstract, p. 89. (2012).

A. B. Peikrishvili, L. J. Kecskes, G. I. Mamniashvili, E. Sh. Chagelishvili, B. A. Godibadze, V. A. Peikrishvili, and M. V. Tsiklauri.
"Hot explosive consolidation of nanostructured Ta-Al composites."
XI International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business, and Innovations
(EPNM-2012), 2-5 May 2–5, Strasbourg, France. Abstract, p. 88. (2012).

М.Д.Звиададзе, А.М.Ахалкаци, Г.И.Мамниашвили, А.К.Поклеба.
"Взаимодействия периодической последовательности радочастотных импульсов с ядернойспиновой системой магнетика."
The International Scientific Conference deducated to the 90-th anniversary of Georgian Technical, University ”Basic Paradigms
in Science and Technology Development for the 21st Century”, September 19-21, 2012, Georgian Technical University,
Tbilisi, Georgia. შრომები, გვ. 61-70, (2012).

ა. მ. ახალკაცი, ც. ა. გავაშელი, დ. მ. დარასელია, დ. ლ. ჯაფარიძე, ა. დ. შენგელაია, გ. ი. მამნიაშვილი,
ტ. ო. გეგეჭკორი, ე. რ. ქუთელია, ლ. ნ. რუხაძე, დ. ი. გვენცაძე.
"მაგნიტური კლასტერებით დოპირებული ნახშირბადის ნანონაწილაკების წარმოების ტექნოლოგია."
The International Scientific Conference deducated to the 90-th anniversary of Georgian Technical, University ”Basic Paradigms
in Science and Technology Development for the 21st Century”, September 19-21, 2012, Georgian Technical University,
Tbilisi, Georgia. (2012).

გ. ი. მამნიაშვილი, ი. გ. შარიმანოვი, ტ. ო. გეგეჭკორი, ა. მ. ახალკაცი, ც. ა. გავაშელი, დ. ი. გვენცაძე,
ე. რ. ქუთელია, შ. ნაჭყეპია.
"დიდი დროითი მახსოვრობის გამოძახილები მაგნეტოსტრიქციული მასალების რადიოსიხშირული იმპულსებით
აგზნებისას იმპულსური ბრმ ტექნიკის გამოყენებით."
The International Scientific Conference deducated to the 90-th anniversary of Georgian Technical, University ”Basic Paradigms
in Science and Technology Development for the 21st Century”, September 19-21, 2012, Georgian Technical University,
Tbilisi, Georgia. შრომები, გვ. 268-276, (2012).

ა. მ. ახალკაცი, ც. ა. გავაშელი, დ. მ. დარასელია, დ. ლ. ჯაფარიძე, ა. დ. შენგელაია, გ. ი. მამნიაშვილი,
ტ. ო. გეგეჭკორი, ე. რ. ქუთელია, ლ. ნ. რუხაძე, დ. ი. გვენცაძე.
"მაგნიტური კლასტერებით დოპირებული ნახშირბადის ნანონაწილაკების წარმოების ტექნოლოგია."
XVIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory
(DIPED-2012), Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, September 24-27, შრომები, გვ. 119-122, (2012).

გ. ი. მამნიაშვილი, ი. გ. შარიმანოვი, ტ. ო. გეგეჭკორი, ა. მ. ახალკაცი, ც. ა. გავაშელი, დ. ი. გვენცაძე,
ე. რ. ქუთელია, შ. ნაჭყეპია.
"დიდი დროითი მახსოვრობის გამოძახილები მაგნეტოსტრიქციული მასალების რადიოსიხშირული იმპულსებით
აგზნებისას იმპულსური ბრმ ტექნიკის გამოყენებით"
XVIIth International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory
(DIPED-2012), Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, September 24-27, შრომები, გვ. 131-135, (2012).

D.Gventsadze, B.Mazanishvili, G.Mamniashvili, L.Gventsadze.
"Investigation of tetrafluorethylene composites filled with nanoceramic and nanometal powders."
International Scientific-Practical Conference “Innovative technologies and environment, protection”. 30-31 May,
(2012), Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia. Collection of works. p. 275-277. (2012).

M.D.Zviadadze, G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori, A.M.Akhalkatsi and T.A.Gavasheli.
"NMR Spin-Echo Spectroscopy in Magnets Using Arbitrary Length Radio-Frequency Pulses."
3rd International conference on superconductivity and magnetism – ICSM2012, 29 April – 4 May 2012, Istanbul-Turkey.
Abstract M-0-350, Book of Abstracts, p. 292, (2012).

G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori, A.M.Akhalkatsi, T.A.Gavasheli, E.R.Kutelia, L.G.Rukhadze, D.I.Gventsadze.
"Timing and Spectral Diagrams of Magnetic Video-Pulse Excitation Influence on NMR Spin-Echo in Magnets."
3rd International conference on superconductivity and magnetism – ICSM2012, 29 April – 4 May 2012, Istanbul-Turkey.
Abstract M-0-350, Book of Abstracts, p. 445, (2012).

В.Ф.Акопов, Ф.Х.Акопов, А.А.Гачечиладзе, Д.Г.Дриаев, С.Дж.Цакадзе, И.В.Чхартишвили.
"КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ МЕДИ ДЛЯ КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ."
Proc. of the 15-th International meeting “Order, Disorder and Properties of Oxides” ODPO-15. (2012).
7-12 September. Rostov-on-Don – Loo. Russia v.1, pp.. (2012).

K.Tyson, J.Kmiec, J.V.Acrivos, D.Gulamova, J.Chigvinadze.
"Bond resonance in superconducting rapid cooled alloys in (Bi1.7Pb0.3Sr2Can-1CunO2n+4+δ), n=1 to 9 detected by novel
local atomic enhanced XRD."
National ACS Meeting, March 2012, San Diego, USA. (2012).

J. Chigvinadze, S.Ashimov, M.Machaidze, O.Magradze, G.Donadze, G.Dvali, A.Peikrishvili, E.Chagelishvili.
"Bi–Pb–Sr–Ca–Cu–O COMPOSITES BY SHOCK CONSOLIDATION TECHNOLOGY."
XI International Symposium on Explosive production of new Materials: Science, Technology, and Innovations,
EPNM-2012, 2012, May 2-5, Strasbourg, France. (2012).

J. Chigvinadze, J. Acrivos, D. Gulamova, S. Ashimov, D. Uskenbaev.
"Search of possible high-temperature superconductive phases in samples of nominallysuperconductivesystem
Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O synthesized using solar energy and superfast melt quenching."
3rd International Conference on Superconductivity and Magnetism, 29 April-4May, 2012, Istanbul, Turkey. (2012).

J.V. Acrivos, J. Chigvinadze, D.D. Gulamova.
"Bond resonance and superconductivity in Bi1.7Pb0.3Sr2Can-1CunO2n+4+δ)."
3rd International Conference on Superconductivity and Magnetism, 29 April-4May, 2012, Istanbul, Turkey. (2012).

N.Namoradze, I.Ratishvili.
"Hydrogen-metal complexes in metal-hydrogen interstitial alloys. Description of heat capacity anomalies."
6-th Intern. Symposium “HYDROGEN and ENERGY”, Stoos, Switzerland, 22-27 January, (2012).

Ioseb Ratishvili, Natela Namoradze.
"Physical Properties of Some Metal Hydrides Applicable for Hydrogen Detectors. Brief Review."
“BLACK SEA ENERGY RESOURSE DEVELOPMENT AND HYDROGEN ENERGY PROBLEMS, Batumi, (2012).

Sam T. Carr, Boris N. Narozhny, Alexander A. Nersesyan.
"Spinful fermionic ladders at incommensurate filling: Phase diagram, local perturbations, and ionic potentials."
Inter. Conf. 8th Advanced Research Workshop“Fundamentals of Electronic Nanosystems”. St Petersburg, (2012).

G.I.Japaridze
Int. Conference “Topological Insulators and Non-Perturbative Spin-Orbit Coupling”
CECAM-EPFL, Lausanne, Switzerland 09-11.01. (2012).

G.I.Japaridze
Int. Conference on “Strongly Correlated Electrons”Marmaris, Turkey, 17.08. (2012).

გ. ჯაფარიძე
მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია "ნანოტექნოლოგიები", ნანო-2012.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 19-21. 09. (2012).

გ. ჯაფარიძე
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის III საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები.
2-9. 09. (2012).

G.Jackeli
Int. Conference “Exotic Phases of Frustrated Magnets”,Santa Barbara (Oct. 2012).

G.Jackeli
Int. Workshop “Mott Physics Beyond Heisenberg”, Lausanne (June 2012).

G.Jackeli
Int. Workshop “Itinerant Spin-Orbital Systems: From Magnetic Frustration to Novel Superconductivity”, Dresden (May 2012).

A.Pashaev, O,Davarashvili, M.Enukashvili, Z.Akhvlediani etc.
"New Resources in Lead Seleniude Nanolayers."
Proceedings of Intern.Conf.on Emerging Advanced Nanomaterials, (ICEAN 2012,)
Brisbane, Australia, 22-25 October, (2012).

A.Pashaev, O.Davarashvili, M.Enukashvli, Z.Akhvlediani etc.
"Supercritical Epitaxial Nanolayers of Lead Selenide."
In: Book of Abstracts of 3rd Intern. Conf. on the Physics of Optical Materials and Devices", ICOM,
Belgrade, Serbia, 3-6 September, p.217, (2012).

A.Pashaev, O.Davarashvili, Z.Akhvlediani etc.
"Growth and Properties of Strained Epitaxial Nanolayers of Lead Selenide."
In: Book of Abstracts of International Conference FM&NT (Functional materialsand nanotechnologies),
Riga, 17-20 April 2012, Po-198, p.311, (2012).

M.D. Zviadadze, A.M. Akhalkatsi, G.I. Mamniashvilic.
"Investigation of interaction of periodic sequence of signal and double-pulse cycles with nuclear spin system of magnetics."
The International Scientific Conference dedicated to the 90th anniversary of GeorgianTechnicalUniversity “Basic paradigms in
science and technology development for the 21st century”, 19-21 September 2012, Georgian Technical University,
Tbilisi, Georgia (II Transactions p. 61-70), (2012).პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

Publications in International Scientific Journals

J.Preinhaelter, J.Zajac, J.Urban, S.Nanobashvili, F.Zacek et al
"New Rezults from EBW Emision Experimet on COMPASS"
39th EPC Conf. & ,16th Int.Cong. on Plasma Phys., Stockholm, 2-6 July 2012, ECA, V 36F, P1.064, 2012.

S.Nanobashvili, G.Gelashvili, M.Mdivnishvili, I.Nanobashvili, G.Rostomashvili
"Toroidal Shock Wave Dynamics Near the Area of Cumulation"
In Proc. 25th (SPPT 2012) Symposium on Plasma Physics and Technology, Prague, Czech. Rep., June 18-21 2012.

J.Zajac, J.Preinhaelter, J.Urban, S.Nanobashvili, F.Zacek et al
"First Results from EBW Emission Diagnostics on COMPASS"
Rev. Sci. Instrum., V.83, 10E327, 2012.

Z. Yoshida and N.L. Shatashvili
"Generalized Beltrami Flow – a model of thin-disk and narrow-jet system"
ArXiv: 1210.3558v1 [physics.flu-dyn] 12 Oct 2012

Jan Weiland, Anatoly Zagorodny, VlodymyrZasenko and Nana Shatashvili
"On the Physics Description of Fusion Plasmas II"
AIP Conf. Proc. 1445, 54-62 (2012)

Jan Weiland, Anatoly Zagorodny, VlodymyrZasenko and Nana Shatashvili
"On the Physics Description of Fusion Plasmas I"
AIP Conf. Proc. 1445, 34-53 (2012)პუბლიკაციები საქართველოს სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in Georgian Scientific Journals

N.A. Kervalishvili
"Dynamics of vortex structures in collisionless pure and gas-discharge nonneutral electron plasmas"
J. Georgian Geophysical Society, Vol.15B, pp.120-136, 2011-2012.

N.A. Kervalishvili
"Dynamics of solitary vortex structure in collisional pure and gas-discharge nonneutral electron plasmas"
J. Georgian Geophysical Society, Vol.15B, pp.137-150, 2011-2012.ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

J. Monaselidze, T. Tevdoradze, M. Zibzibadze, M. Alibegashvili, L. Ramishvili, M. Gordeziani and N. Kotrikadze
"The study of blood serum proteins in patients with mammary gland tumours."
Journal of Biological Physics and Chemistry, vol.1, pp. 19–22, 2012.
http://www.amsi.ge/jbpc/11212/12-1-abs3.htm

J. Monaselidze, E. Kiziria, M. Gorgoshidze, D. Khachidze, M. Kiladze, E. Lomidze, H. Margaryan and N. Hakobyan
"CD and DSC Investigation of Individual and Complex Influence of Meso-Tetra(4-Oxiethylpyridil) Porphyrin (TOEPyP4) and Its Zn-Complex on DNA"
American Journal of Analytical Chemistry, Vol. 3 No. 10, 2012, pp. 698-703.
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=23623

Teimuraz A. Lezhava, Tinatin A. Jokhadze and Jamlet R. Monaselidze.
"The Functioning of “Aged” Heterochromatin."
Senescence, 2012, ISBN: 978-953-51-0144-4
http://cdn.intechopen.com/pdfs/30057/InTech-The_functioning_of_aged_heterochromatin.pdf

Monaselidze, Jamlet R.; Kiladze, Maya T.; Gorgoshidze, Maya Z.; Khachidze, David G.; Bregadze, Vasil G.; Lomidze, Eteri M.; Lezhava, Theimuraz A.
"Microcalorimetric study of DNA–Cu(II)TOEPyP(4) porphyrin complex."
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN: 1388-6150, Volume: 108, Issue: 1, Date: 2012, 03-01, Pages: 127-131
https://doi.org/10.1007/s10973-011-1669-4

N. Sapojnikova, N. Asatiani, T. Kartvelishvili, T. Vashadze, R. Shakarishvili, I. Kalandadze, A. Tsiskaridze.
"MMP-9, antioxidant defense system and extracellular cytokine HMGB1 as predictors of acute ischemic stroke outcome."
Cerebrovasc Dis 33 (suppl 2); 418-419 2012.

N. Sapojnikova, Nino Asatiani, Tamar Kartvelishvili, Iagor Kalandadze and Alexander Tsiskaridze.
"Plasma Antioxidant Activity as a Marker for a Favourable Outcome in Acute Ischemic Stroke."
Invited Chapter in Collected Book “Antioxidant Enzyme” (Ed. M. Amr El-Missiry), ISBN 978-953-51-0789-7;
INTECH Publisher, Open access, 2012, Chapter 6, pp. 141-168.
http://www.intechopen.com/articles/show/title/plasma-antioxidant-activity-as-a-marker-for-a-favourable-outcome-in-acute-ischemic-stroke

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze, Jamlet R. Monaselidze, Zaza V. Jaliashvili, Temur B. Khuskivadze.
"Point Defects in Double Helix Induced by Interaction of Silver Nanoparticles with DNA"
Cornell University Library arXiv:1206.4816v1 [physics.bio-ph], 2012.

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze.
"Conformational Transitions in Silver Nanoparticals: DNA and Photoirradiation."
Cornell University Library arXiv:1206.4815v1 [physics.bio-ph], 2012.

გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
Center of Applied Research
შ.აბრამიძე, ა.გიგინეიშვილი, ნ.ქათამაძე, გ.კიკნაძე, გ.ნაბახტიანი, მ.რაზმაძე, ზ.როსტომაშვილი.
“The Tasks Related to the Decommissioning of Georgian Nuclear Research Reactor”.
BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 6, no. 3, pp 49-54 (2012).

გ.გორდაძე, ა.გორდაძე, პ.იმნაძე, ც.კვირიკაშვილი, გ.კიკნაძე, ნ.ლობჟანიძე.
“დასავლეთ საქართველოს ნიადაგების მიკროელემენტების კონცენტრაციის განსაზღვრა და
მათი შედარებითი ანალიზი“.
Nano Studies, #5, გვ. 5-10 (2012).