პუბლიკაციები, 2013 წელი
Publications, 2013 Year
პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

I.S.Nanobashvili,
"Possible Use of Dynamic Ergodic Divertor as a Contactless Biasing in Tokamaks"
40th EPS Conferenceon Plasma Physics, Espoo, Finland, 1-5, July, 2013
ECA, Vol. 37D, P5.171, 2013.

Varavin M., Zajac J., Zacek F., S.Nanobashvili, Ermak G.,Varavin A.,Vasilev A.,Stumbra M.,Vetoshko A.,Fateev A.,Shevchenko V.
"Modernization and calibration of interferometer of Tokamak COMPASS"
8th Int. Kharkov Symp. on Phys. and Eng. of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’13);
IEEE 2013,s.571-575.ISBN 978-1-4799-1066-3,2013.

M.Varavin, J.Zajac, F.Zacek, S.Nanobashvili, at al
"New Designe of Microwave Interferometer of Tokamak COMPASS"
In Proc. 8th Int. Kharkov Symp. on Phys.and Eng. of Microwaves, Mill.and Submill Waves (MSMW’13);
Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013.

V.I. Berezhiani, N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan and B.N. Aleksic
"Vortex bubble formation in pair plasmas"
Phys. Rev. E. 88. 015101 (2013)ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals