პუბლიკაციები, 2014 წელი
Publications, 2014 Year
პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific JournalsI.S.Nanobashvili,
"Investigation of Intermittent Burst Characteristics for Better Understanding of Plasma Turbulent Transport in Tokamaks"
26th Int.Simp.Pl.Phys. and Tech., SPPT’26, Prague, 16-19 June, 2014
Plasma Physics and Technology,V. 1, N 1, p.26 . 2014.

Nanobashvili S., Gelashvili G., Mdivnishvili M., Nanobashvili I., Rostomashvili G., Tavkhelidze G.
"Shock Wave Propagation in Neutral Gases and Weakly Ionized Plasma"
26th Int.Simp.Pl.Phys. and Tech., SPPT’26, Prague, 16-19 June, 2014
Plasma Physics and Technology,V. 1, N 2, p.93 . 2014.

Varavin M., Zajac J., Žáček F., S.Nanobashvili, Ermak G.,Varavin A.,Vasilev A.,Stumbra M.,Vetoshko A.,
Fateev A.,Shevchenko V.
"New Design of Microwave Interferometer for Tokamak COMPASS"
8th Int. Kharkov Symp. on Phys. and Eng. of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’13);
Telecommunications and Radio Engineering, V.73, N 10, pgs. 935-942,2014.ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals