პუბლიკაციები, 2017 წელი
Publications, 2017 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Eightfold Way for Composite Quarks and Leptons.
By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1711.08321 [physics.gen-ph]].
Bled Workshops Phys. 18 (2017) no.2, 25-43.

On the origin of Poincaré gauge gravity.
By J.L. Chkareuli.
10.1016/j.physletb.2017.04.012.
Phys.Lett. B769 (2017) 377-384.

Poincaré gauge gravity: An emergent scenario.
By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1703.01492 [gr-qc]].
10.1103/PhysRevD.95.084051.
Phys.Rev. D95 (2017) no.8, 084051.

Emergent Yang–Mills theories from universal extra dimensions.
By J.L. Chkareuli, Z. Kepuladze.
10.1142/S0217732317500298.
Mod.Phys.Lett. A32 (2017) no.05, 1750029.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

Muon g - 2 in gauge mediated supersymmetry breaking models with
adjoint messengers.

By Ilia Gogoladze, Cem Salih Un.
[arXiv:1612.02376 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.95.035028.
Phys.Rev. D95 (2017) no.3, 035028.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Conformal (2 + 4)-braneworld.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1703.00349 [hep-th]].
10.1142/S0218271817501255.
Int.J.Mod.Phys. D26 (2017) no.11, 1750125.

Cosmological Constant in the Thermodynamic Models of Gravity.
By Merab Gogberashvili, Ucha Chutkerashvili.
[arXiv:1605.04197 [physics.gen-ph]].
10.22606/tp.2017.24002.
Theor.Phys. 2 (2017) 163.

II. ATLAS / CMS კოლაბორაცია

II. ATLAS / CMS Collaboration

Jet energy scale measurements and their systematic uncertainties in proton-
proton collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV with the ATLAS detector.

By ATLAS Collaboration (M. Aaboud et al.).
[arXiv:1703.09665 [hep-ex]].
10.1103/PhysRevD.96.072002.
Phys.Rev. D96 (2017) no.7, 072002.

Performance of the ATLAS Trigger System in 2015.
By ATLAS Collaboration (Morad Aaboud et al.).
[arXiv:1611.09661 [hep-ex]].
10.1140/epjc/s10052-017-4852-3.
Eur.Phys.J. C77 (2017) no.5, 317.

Topological cell clustering in the ATLAS calorimeters and its performance in
LHC Run 1.

By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1603.02934 [hep-ex]].
10.1140/epjc/s10052-017-5004-5.
Eur.Phys.J. C77 (2017) 490.

პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Zajac J., Bogár O., Varavin M., Žáček F., Hron M., Pánek R., Nanobashvili S., Silva A.
"Upgrade of the COMPASS tokamak microwave reflectometry system with I/Q modulation and detection"
Fusion Engineering and Design. Roč. 123, November (2017), s. 911-914 ISSN 0920-3796.2017.
SOFT 2016: Symposium on Fusion Technology /29./. Prague, 05.09.2016-09.09.2016; Fusion Engineering and Design

Weinzettl V., Adámek J., Berta M., Bílková P., Bogár O., Böhm P., Cavalier J., Dejarnac R., Dimitrova M.,
Ficker O., Fridrich D., Grover O., Háček P., Havlíček J., Havránek A., Horáček J., Hron M., Imríšek M.,
Komm M., Kovařík K., Krbec J., Markovič T., Matveeva E., Mitošinková K., Mlynář J.,Naydenkova D., Pánek R.,
Papřok R., Peterka M., Podolník A., Seidl J., Šos M., Stöckel J., Tomeš M.,Varavin M., Varju J., Vlainic M.,
Vondráček P., Zajac J., Žáček F., Stano M., Anda G., Dunai D.,Krizsanóczi T., Refy D., Zoletnik S., Silva A.,
Gomes R., Pereira T., Popov Tsv., Sarychev D., Ermak G.P., Zebrowski J., Jakubowski M., Rabinski M., Malinowski K.,
Nanobashvili S., Spolaore M., Vianello N., Gauthier E., Gunn J. P., Devitre A.
"Progress in diagnostics of the COMPASS tokamak"
Journal of Instrumentation. Roč. 12, December (2017), č. článku C12015. ISSN 1748-0221.
European Conference on Plasma Diagnostics (ECPD2017)/2./. Bordeaux, 18.04.2017-21.04.2017 Journal of Instrumentation

G.G. Bakhtadze, V.I. Berezhiani, Z. Osmanov
"Centrifugal acceleration in the isotropic photon field"
International Journal of Modern Physics D, 26(11), id. 1750135 (2017).

Asif Javed, A. Rasheed, M. Jamil, M. Siddique, and N. L. Tsintsadze
"Effect of magnetic quantization on ion acoustic waves ultra-relativistic dense plasma"
Physics of Plasmas, 24, 112301 (2017)

Ch. Rozina, N.L. Tsintsadze and A. Khadija
"Jeans instability in a degenerate electron-positron-ion and classical dusty plasma"
Physics of Plasmas, 24, 083704 (2017)

M. J. Iqbal, W. Masood, H. A. Shah, and N. L. Tsintsadze
"Nonlinear density excitations in electron-positron-ion plasmas with trapping in a quantizing magnetic field"
Physics of Plasmas, 24, 014503 (2017)

Ch. Rozina, N. L. Tsintsadze, M. Madiha, and I. Zeba
"Kinetic Jeans instability and nonlinear damping of electromagnetic waves in self gravitating dusty plasma"
Physics of Plasmas, 24, 10.1063/1.4982807 (2017)

A.A. Barnaveli and N.L. Shatashvilie
"Mechanism for Flow Generation/Acceleration in Dense Degenerate Stellar Atmospheres"
Astrophys. Space Sc. 362: 164 (2017).ArXiv: 1707.09216