პროფესორი ჯუანშერ ჩქარეული
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის განყოფილების ხელმძღვანელი
ოთახი 405
მთავარი კორპუსი
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი

ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის განყოფილება
თამარაშვილის ქ. 6, 0186 თბილისი
საქართველო
ტელ: +(995 32) 239 87 83
ფაქსი: +(995 32) 239 14 94
E-ფოსტა: j.chkareuli@aiphysics.tsu.ge                     j.chkareuli@iliauni.edu.ge
სამეცნიერო ინტერესები
კვარკებისა და ლეპტონების ერთიანი თეორიები, არომატების შერევა და თაობათა სიმეტრიები, სუპერსიმეტრიული მოდელები, დიდი გაერთიანება, სუპერსიმების ფენომენოლოგია, რელატივისტური სიმეტრიის სპონტანური დარღვევა და ლოკალური სიმეტრიების გენერაცია, კვანტური ელექტროდინამიკისა და გრავიტაციის დინამიურად წარმოშობილი თეორიები, ტოპოლოგიური დეფექტები ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკასა და კოსმოლოგიაში, დამატებითი სივრცე-დროის განზომილებები.
ნაშრომები
ნაშრომების სია HEP-SPIRES მონაცემთა ბაზიდან
http://inspirehep.net/search?ln=en&ln=en&p=FIND+A+CHKAREULI,%20j