პუბლიკაციები, 2008 წელი
Publications, 2008 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Spontaneous Lorentz Violation via QED with Non-Exact Gauge Invariance.
By J.L. Chkareuli, Z. Kepuladze, G. Tatishvili.
[arXiv:0802.1950 [hep-th]].
10.1140/epjc/s10052-008-0574-x.
Eur.Phys.J. C55 (2008) 309-316.

Constrained gauge fields from spontaneous Lorentz violation.
By J.L. Chkareuli, C.D. Froggatt, J.G. Jejelava, H.B. Nielsen.
[arXiv:0710.3479 [hep-th]].
10.1016/j.nuclphysb.2007.12.006.
Nucl.Phys. B796 (2008) 211-223.

Spontaneous Lorentz Violation: Non-Abelian Gauge Fields as Pseudo-Goldstone
Vector Bosons.

By J.L. Chkareuli, J.G. Jejelava.
[arXiv:0704.0553 [hep-th]].
10.1016/j.physletb.2007.11.073.
Phys.Lett. B659 (2008) 754-760.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

Higgs Boson Mass, Sparticle Spectrum and Little Hierarchy Problem in
Extended MSSM.

By K.S. Babu, Ilia Gogoladze, Mansoor Ur Rehman, Qaisar Shafi.
[arXiv:0807.3055 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.78.055017.
Phys.Rev. D78 (2008) 055017.

Higgs Boson Mass Bounds in the Standard Model with
Type III and Type I Seesaw.

By Ilia Gogoladze, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:0805.2129 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2008.08.023.
Phys.Lett. B668 (2008) 121-125.

Higgs boson mass bounds in a type II seesaw model with triplet scalars.
By Ilia Gogoladze, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:0802.3257 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.78.085005.
Phys.Rev. D78 (2008) 085005.

III. კოსმოსური სხივების ფიზიკა

III. Cosmic Ray Physics

Improved Method of the Extensive Air Shower Arrival Direction Estimation.
By M.S. Svanidze, Yu.G. Verbetsky.
[arXiv:0804.1751 [astro-ph]], 2008

კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა
Condensed Matter Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

G.A. Baramidze, G.A. Kharadze.
"On NMR Properties of Superfluid A-like Phase in Aerogel"
E-print ArXiv: cond-mat/0605054; J. Low Temp. Phys., 150 (5/6) 710 (2008).

S.T. Carr, A.O. Gogolin and A.A. Nersesyan.
"Interaction induced dimerization in zigzag single wall carbon nanotubes"
E-print arXiv: b>Condmat/0707.3784; Phys. Rev. B 76, id. 245121 (9 p.) (2007)
E-JurnalSi: . J. Nanoscale Science & Technology. 17 (2), (2008).

C.F. Barenghi, Y.A. Sergeev and N. Suramlishvili.
"Ballistic Propagation of Thermal Excitations near a Vortex in Superfluid 3He-B"
Phys. Rev. B 77, 104512(8) (2008).

M. Menteshashvili, N. Chachava and G.I. Japaridze.
"Effective Hamiltonian for a half-filled tetramerized ionic-Hubbard chain"
E-print arXiv:0801.1290(2008); Bulletin of the Georgian National Academy of 6.

L. Craco, P. Lombardo, R. Hayn, G.I. Japaridze, E. Müller-Hartmann.
"Electronic phase transitions in the half-filled ionic Hubbard model"
Phys. Rev. B 78, 075121 (2008).

G. Jackeli, D.I. Khomskii.
"Classical dimers and dimerized superstructure in orbitally degenerate honeycomb Antiferromagnet"
Phys. Rev. Lett. 100, 147203 (2008).

G. Jackeli, G. Khaliullin.
"Spin, Orbital and Charge Order at the Interface between Correlated Oxides"
E-print arXiv: 0804.3974. To appear in Phys. Rev. Lett.

G. Jackeli, G. Khaliullin.
"Mott insulators in the strong spin-orbit coupling limit: from Heisenberg to a quantum compass and Kitaev models"
E-print arXiv: 0809.4658 (submitted to Phys. Rev. Lett.)

G. Japaridze and Said Mahdavifari
"orjaWviani “spinurikibis” magniturifazuridiagrama „safexuris” gaswvriviurTierTqmedebisalternirebisas."
Bulletin of the GeorgianNationalAcademy of Sciences 2, № 4, p. 62-69 (2008).

M.G. Abramishvili, G.G. Abramishvili, K.A. Garibashvili and V. G. Kvachadze.
"Effect of UV Radiation on the Diffraction Efficiency of Holograms when Recording in Additively Colored KCl Crystals"
Journal of Applied Spectroscopy, 75 (1), pp. 86-88 (2008) [Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii, 75 (1), pp. 85–89 (2008)].

A.M. Akhalkatsi, T.O. Gegechkori, G.I. Mamniashvili, P.G. Sermadin, A.N. Pogorelii, O.M. Kup'mak.
"Magnetic Video-Pulse Action on the Nuclear Spin Echo in Multidomain Magnetic Materials"
Physics of Metals and Metallography, 105 4, pp. 351-355 (2008) [FizikaMetalloviMetallovedenie 105 (4), pp. 379-384, 2008

N. Z.Namoradze, I.G. Ratishvili.
"Formation of Linear Structures in Metal-Hydrogen Interstitial Alloys"
Proc. of International conference “ICHMS-XI” (Sudak, Crimea, Ukraine, September 23-28, 2007),
in ”Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials (eds. N. Veziroglu et al.), pp. 549 – 570 (2008).

А.Г. Манджавидзе, В.А. Барнов, Л.И. Джорджишвили, С.В. Соболевская.
"Появление двусторонней памяти формы в нитиноловой пружине при циклировании температуры и деформации"
Журнал технической физики 78(3), 95 98 (2008).

A. Manjavidze, V. Barnov,. L. Jorjishvili.
"Martensite Engyne"
Author Certificate GE P 2008 4521 B (AP 2008 9911 A ). GE Tbilisi, “Saqpatenti”.
Official Bulletin of the Industrial Property, 11 (255), 16 (2008) (In Georgia).

G. Dekanozishvili, D. Driaev, T. Kalabegishvili, V. Kvatchadze.
"Thermoluminescence and Absorption Spectra of X-ray Irradiated Cd-Se Doped Glass"
Acc. for publ in: J.Luminescence , LUMIN-D-08-00669 (2008).

V. Kvatchadze, G. Dekanozishvili, M. Galustashvili, T. Kalabegashvili, M. Abramishvili, Z. Akhvlediani.
"Influence of Post-radiation deformation on TSL and Absorption Spectra of Irradiated MgO Crystals"
Phys. Stat. Sol. (a) 205 (10), 2449-2452 (2008).

J.G. Chigvinadze, S.M. Ashimov, T.V. Machaidze.
"Investigation of stimulated dynamics in strongly anisotropic high-temperature superconductors system Bi–Pb–Sr–Ca–Cu–O"
Phys. Lett. A 372 (42), 6438-6442 (2008).

D.D. Gulamova, D.E. Uskenbaev, D.G. Chigvinadze and O.V. Magradze.
"Crystallization and synthesis of HTSC of compositions 2234, 2245 in the Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O system based on amorphous precursors obtained by solar radiation hardening"
Applied Solar Energy, 44, № 1, pp. 42-45 (PDF, 161,9 KB) (2008), [Geliotekhnika, Journal of AS RUzbekistan.№ 1, 59-65 (2008)].

J.G. Chigvinadze, J.V. Acrivos, I.G. Akhvlediani, M.I. Chubabria, T.L. Kalabegishvili and T.I. Sanadze.
"The investigation of EPR paramagnetic probe line width and shape temperature dependence in high-temperature superconductors of Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O system"
E Print arXiv:0808.2920 [cond-mat.supr-con], 4 pp.(2008); acc. for publ. in Physics Letters A

J.G. Chigvinadze, J.V. Acrivos, S.M. Ashimov, D.D. Gulamova, T.V. Machaidze and D. Uskenbaev.
"Temperature dependence investigation of dissipation Processes in strongly anisotropic high-temperature superconductors of Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O system synthesized using solar energy"
E-Print arXiv:0810.5449 [cond-mat.supr-con], 10 pp.(2008).

M.V Kalashnik, V.O. Kakhiani, K.I. Patarashvili and S.J. Tsakadze.
"Transition Process in a Fluid Layer in a Rotating Paraboloid in Response to a Sudden Change in its Angular Velocity"
Fluid Dynamics, 43 (3), (2008) [Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk, Mekhanika Zhidkosti i Gaza, 43 (3), pp. 53–63 (2008)].

M.V. Kalashnik, V.O. Kakhiani, O.V. Lursmanashvili, K.I. Patarashvili, S.J. Tsakadze
"Poincaré oscillations and geostrophic device in rotated paraboloid"
Proc. of International Conference "Flux and Structures in Fluids", St.-Peterburg, Russia, Jule 2-5, 2007. in "Fundamental and Environmental Fluid Mechanics", (Select papers. Edited by Yuli D Chashenchkin and Vasili G. Baydulov) pp. 237-243 (2008).

M.V. Kalashnik, S.J. Tsakadze, V.O. Kakhiani, K.I. Patarashvili, M.A. Zhvania, J.I. Nanobashvili, l.Kh. Ingel.
"Theoretical and experimental investigation of the structure of azimuthal source–sink flow in a rotating shallow water layer"
Environmental Fluid Mechanics, 8 (4), 313-331 (2008).

Ф.Х. Акопов, И.В. Чхартишвили, В.М. Габуния.
"О свойствах порошкового кобальта и композиционного материала Ti-Al-Co."
Мат. 11-й Межд. междисциплинарный симпозиума «Порядок, беспорядок и свойства оксидов». Сочи,Лоо (Россия),
сентябрь 2008, . Abs. p. Т.1, с. 13-16 (2008).

Ф.Х. Aкопов, В.М. Габуния, М.В. Галусташвили, Д.Г. Дриаев, И. В. Чхартишвили.
"Некоторые физические свойства композиционных материалов Ti-Al и Ti-Al-Co, полученных ударно-волновым компактированием"
Acc. for publication in: Physics of Metals and Metallography, 107, iss. 3 (2009) [Fizika Metallov i Metallovedenie, 107 (3) (2009)].

N. Arabajian, V. Serdobintsev, V. Tavkelidze, T.A. Peradze, Yu.I. Stamateli, K.M. Gorgadze.
"Effect of hydrogen on internal friction and elastic modulus in titanium alloys"
Acta Materialia, 57, 715–721 (2009).

კონფერენციები

Conferences

Workshop on Correlations and Coherence in Quantum Matter,Évora, Portugal, 10-14 November 2008.
G.I. Japaridze. Invited talk: "Metal-insulator transitions in one-dimensional electron system with next-nearest-neighbor hopping"
(მომხსენებელი: გ. ჯაფარიძე)

53rd Annual conference on magnetism and magnetic materials, November 10-14, 2008, Austin, Texas, USA:
A.М. Akhalkatsi, T.А. Gavasheli, Т.О. Gegechkori, G.I. Mamniashvili, Z.G. Shermadini, W.G. Clark.
"Multiple NMR Spin Echoes in Magnets: The Echo Structure and Potential Applications". (2008 MMM). Abs.DS-12;"
(მომხსენებელი: გ. მამნიაშვილი)
G.I. Mamniashvili, Y.G. Sharimanov, A.M. Pohorily, O.M. Kuzmak.
"Domain-Acoustic Echo Phenomenon in Europium Garnet and Iron Borate" (2008 MMMAbs. EU-06;
(მომხსენებელი: გ. მამნიაშვილი)

International Conference “Contemporary Problems of Metal Physics”, Kiev, October 7 – 9, (2008):
K.A. Kvavadze, M.M. Nadareishvili.
"Heat capacity anomalies in some refractory metal hydrides”." 136.
(მომხსენებელი: ი. რატიშვილი)
N.Z. Namoradze, I.G. Ratishvili.
"Influence of interstitial atoms on the heat capacity of the host metal lattice." 137.
(მომხსენებელი: ი. რატიშვილი)
I.G. Ratishvili, N.Z. Namoradze.
"Ordering processes in the systems characterized by two long range order parameters" (Review Article).
(მომხსენებელი: ი. რატიშვილი)

International conference “ICHMS-XI” (Sudak, Crimea, Ukraine, September 23-28, 2007).
N. Z.Namoradze, I.G. Ratishvili. "Formation of Linear Structures in Metal-Hydrogen Interstitial Alloys"
(მომხსენებელი: ი. რატიშვილი)

XXV International Conference on Low Temperature Physics LT-25, Amsterdam 6-13.08. 2008.
(მომხსენებელი: ნ. სურამლიშვილი)

Conference "Highly Frustrated Magnetism", Braunschweig, 7-12.09. 2008.
(მომხსენებელი: გ. ჯაყელი)

Workshop "Entanglement in Spin and Orbital Systems", Cracow, June 18-22.2008.
(მომხსენებელი: გ. ჯაყელი)

International Conference "Flux and Structures in Fluids", St.-Peterburg, Russia, Jule 2-5, 2007.
M.V. Kalashnik, V.O. Kakhiani, O.V. Lursmanashvili, K.I. Patarashvili, S.J. Tsakadze.
"Poincaré oscillations and geostrophic device in rotated paraboloid"

ALS NEws: "The Adwanced light Source". October 2008, Stenford, USA
D.M.Loy, J.G. Chigvinadze and J.V. Acrivos
“Intercalation by XRD of Bi1,7Pb0,3Sr2Ca2Cu3O10-δ Layers of superconducting crystals”.

2nd International Congress on Ceramics, June 29 - July 4, 2008, Verona, Italy.
J.V. Acrivos, S.M. Ashimov, J.G. Chigvinadze, G.J. Donadze, D.D. Gulamova, Z.D. Kovziridze, T.V. Machaidze,
O.V. Magradze,
D. Uskenbaev
"Investigation of dissipation processes and pinning in strongly anisotropic high-temperature superconductors of Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O system synthesized using solar energy near the critical temperature of superconductive transition" Poster.

International Conference in Physics dedicated to the 90th Anniversary of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University (TSU).
Tbilisi, Georgia, September 22-25, 2008.
ჯ. ჩიღვინაძე, თ. სანაძე, ჯ. აკრივოსი, ი. ახვლედიანი, ს. აშიმოვი, მ. ჭუბაბრია, დ. გულამოვა,
თ. ყალაბეგიშვილი, თ. მაჩაიძე, ო. მაღრაძე, დ. უსკენბაევი.
"Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O სისტემის მაღალტემპერატურულ ზეგამტარში მაგნიტური ფაზური გადასვლების შესაძლებლობის შესწავლა ნორმალურ მდგომარეობაში." (მომხსენებელი: ჯ. ჩიღვინაძე)
გ. ჯაფარიძე, საიდ მაჰდავიფარ.
"დამაგნიტებულობის პლატოები S=1/2 სპინის კიბის ტეტრამერული დამახინჯებების შემთხვევაში." (მომხსენებელი: გ. ჯაფარიძე)
ნ. სურამლიშვილი
"ზედენად 3He-B -ში არსებული სითბური აგზნებების ბალისტიკური გავრცელება კვანტური გრიგალების სიჩქარულ ველში." (მომხსენებელი: ნ. სურამლიშვილი)
თ. ხოფერია
"კონკურენტუნარიანი ნანო და მეზოტექნოლოგიების დამუშავება ელექტრონიკის, გამოთვლითი ტექნიკის და ფოტოკატალიზის ხელსაწყოების დასამზადებლად." (მომხსენებელი: თ. ხოფერია)
ა. ახალკაცი, ც. გავაშელი, ტ. გეგეჭკორი, გ. მამნიაშვილი, ზ. შერმადინი.
"მრავალჯერადი ექოები მაგნეტიკებში." (მომხსენებელი: ა. ახალკაცი)

XI interdisciplinary international symposium “Order, disorder and property of oxides” ODPO – 11.
Ф.Х. Акопов, И.В. Чхартишвили, В.М. Габуния.
"О свойствах порошкового кобальта и композиционного материала Ti-Al-Co."პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

I. Nanobashvili, P. Devynck, S. Nanobashvili, P. Peleman, J. Stockel, G. Van Oost
"Characterization of Intermittent Bursts at the Edge of the CASTOR Tokamak"
Plasma Physics Reports, 34, 720, 2008.

И. Нанобашвили, П. Деванк, С. Нанобашвили, П. Пелеман, Я. Штекл, Г. Ван Оост
"Характеристики рерывистых всплесков на периферии токамака CASTOR"
Физика плазмы, 34, N9, с.781-785, 2008.

I. Nanobashvili, P. Devynck, J.P. Gunn, S. Nanobashvili, J. Stockel, G. Van Oost
"Intermittent Bursty Transport Phenomena in Tokamak Edge Plasma"
In Proc. 18th IAEA Technical Meeting on Research Using Small Fusion Devices , Alushta, Crimea, Ukraine,
September, 25 - 27, 2008.

I. Nanobashvili, P. Devynck, J.P. Gunn, S. Nanobashvili, J. Stockel, G. Van Oost, F.Zacek
"Plasma Polarization – Effective Tool for External Control of Turbulence and Improvement of Confinement in Tokamaks"
In Proc. of the 22nd IAEA Fusion Energy Conf., Geneva, Switzerland, October13-18, 2008.

S. Nanobashvili, I. Nanobashvili, G. Rostomashvili, J. Zajac
"Properties of Plasma Injected in Open Magnetic Trap from Independent UHF Source"
In Proc. 23rd Symp. on Pl. Phys. and Tech. (SPPT 2008), Prague, Czech. Rep., June 16-19, 2008.

I. Nanobashvili, P. Devynck, J. Horacek, S. Nanobashvili, J. Stockel, G. Van Oost
"External Modification of Intermittent Burst Temporal Characteristics at the Edge of the CASTOR Tokamak"
In Proc. of the Workshop on Electric Fields, Turbulence and Self-Organisation in Magnetized Plasmas, Hersonissos,
Crete, Greece,16-17 June 2008.პუბლიკაციები საქართველოს სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in Georgian Scientific Journals

N.A. Kervalishvili
"Solitary vortex influence on the electron transport in gas-discharge nonneutral electron plasma"
J. Georgian Geophysical Society, Vol.12B, pp.125-129, 2008.

N.A. Kervalishvili, G.N. Kervalishvili
"Quasi-stationary model of gas-discharge nonneutral electron plasma"
J. Georgian Geophysical Society, Vol.12B, pp.105-124, 2008.ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

J. Monaselidze, Sh. Barbakadze, M. Kiladze Z. Kuchadze, T. Lezhava.
"Thermodynamic Properties of Blood Plasma of Patient Suffering From Atherosclerosis."
Georgian Med. News, Tbilisi – New Yourk, Iss.:162, p. 19-23 2008.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18830024

J. Monaselidze, Sh. Barbakadze, M. Gorgoshidze, T. Lezhava, T. Jokhadze.
"The Microcalorimetric Investigation of Cellular Suspensions of Blood Lymphocytes from Healthily and Suffering from Atherosclerosis Individuals."
Georgian Med. News, Tbilisi – New Yourk, Iss.162, 15-8, 2008.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18830023

J. Monaselidze, G. Majagaladze, Sh. Barbakadze, D. Khachidze, M. Gorgoshidze, Y. Kalandadze, S. Haroutiunian,
Y. Dalyan, V. Vardanyan.
"Microcalorimetric Investigation of DNA, Poly(Da)Poly(Dt) and Poly[D(A-C)]Poly[D(G-T)] Melting in the Presence of Water Soluble (Meso Tetra (4 N Oxyethylpyridyl) Porphyrin) and its Zn Complex."
J. Biomol. Struct. Dyn., 25 Iss.4, 419-424, 2008.
https://doi.org/10.1080/07391102.2008.10507190

Jamlet R.Monaselidze, Vasil G. Bregadze, Shota V. Barbakadze, Giorgi V. Majagaladze, David G. Khachidze, Maya T. Kiladze, Zviad G. Kuchadze.
"Influence of Metal Ions on Thermodynamic Stability of Leukemic DNA in vivo. Microcalorimetric Investigation."
Metal Ions in Biology and Medicine. Vol 10, Eds Ph. Collery, I. Mymard, T. Theophonides, L.Khassanova, T. Collery. John Libbey Eurotext, Pris. 2008 v.10, p. 451-457, 2008.

Teimuraz A. Lezhava, Tina A. Jokhadze, Jamlet R. Monaselidze.
"Decondensation of chromosomes heterochromatinization regions by effect of heavy metals and bioregulators in cultured lymphocytes from old individuals."
Metal Ions in Biology and Medicine. Vol 10, Eds Ph. Collery, I. Mymard, T. Theophonides, L.Khassanova, T. Collery.
JohnLibbeyEurotext, Pris. 2008 v.10, p. 569-576, 2008.

Vasil G. Bregadze, Eteri S. Gelagutashvili, Ketevan J. Tsakadze, Sophia Z. Melikishvili.
"Metal-Induced Point Defects in DNA: Model and Mechanisms."
Chemistry & Biodiversity, v.5, 1980-1989, 2008.

გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
Center of Applied Research
G.Nabakhtaini, S.Kakushadze, Z.Rostomashvili, G.Kiknadze.
„The Problems of Nuclear Security in Georgia“.
Proc. of Internatioanl Conference on Illicit Trafficking: Collective Expierence and the Way Forward, Edinburgh, UK.
19-22 November 2007, ng Series, p.399-404, IAEA-2008. (2008).