პუბლიკაციები, 2010 წელი
Publications, 2010 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

$t-b-\tau$ Yukawa unification for $\mu < 0$ with a sub-TeV
sparticle spectrum.

By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1008.2765 [hep-ph]].
10.1007/JHEP12(2010)055.
JHEP 1012 (2010) 055.

New Fermions at the LHC and Mass of the Higgs Boson.
By Ilia Gogoladze, Bin He, Qaisar Shafi.
[arXiv:1004.4217 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2010.05.076.
Phys.Lett. B690 (2010) 495-500.

Color Triplet Diquarks at the LHC.
By Ilia Gogoladze, Yukihiro Mimura, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:1001.5260 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2010.02.068.
Phys.Lett. B686 (2010) 233-238.

CDMS II Inspired Neutralino Dark Matter in Flipped SU(5).
By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:0912.5411 [hep-ph]].
10.1142/S0217732310034602.
Mod.Phys.Lett. A25 (2010) 3371-3379.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Anti-de-Sitter Island-Universes from 5D Standing Waves.
By Merab Gogberashvili, Douglas Singleton.
[arXiv:0904.2828 [hep-th]].
10.1142/S021773231003358X.
Mod.Phys.Lett. A25 (2010) 2131-2143.

კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა
Condensed Matter Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

M.D. Zviadadze, G.I. Mamniashvili, R.L. Lepsveridze, A.M. Akhalkatsi.
"Investigation of multiple echo signals formation mechanism in magnet at excitation by two arbitrary radio-frequency pulses"
E-print arXiv: Cond-mat /1009.3371 (2010).

G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, T.N. Khoperia, T.I. Zedgenidze, F.K. Akopov, A.M. Akhalkatsi, T.A.Gavasheli.
"Spectra of the magnetic video-pulse influence on the nuclear spin echo in multidomain magnets"
Book: Nova Science Publisher. New Developments in Materials Science, ISBN: 978-1-61668-852-3, Chapter 5 (2010).

G.I. Mamniashvili, Yu.G. Sharimanov, T.O. Gegechkori.
"Inductive detection of magnetoacoustic responses and domain-acoustic echo in magnetostrictive materials
using а pulse NMR technique"
Functional materials, 17, No.3, 283-288 (2010).

E.R Kutelia, L.G. Rukhadze, N.I. Maisuradze, B.G. Eristavi, D.I. Gventsadze, А.M. Аkhalkatsi, T.A. Gavasheli, D.M. Daraselia,
D.L. Djaparidze, А.D. Shengelaya, G.I. Mamniashvili and Т.O. Gegechkori.
"Investigation of morphology and magnetic properties of carbon powder nanoparticles doped by iron and cobalt atoms"
Georgian Engineering News. ISSN 1512-0287, v. 55, No3, p. 75-82 (2010).

Kovziridze, J.Heinrich, R.Goerke, G.Mamniashvili, A.Akhalkatsi, Z.Chachkhiani, N.Mitskevich, G.Donadze.
"Production of the bionanoceramic super paramagnetics for creation of controlled local hyperthermia therapy
and their use, as therapeutic agents, for purposeful transportation in living organisms in surface (skin) cancer treatment"
Journal of the Georgian Ceramists’ Association ASSN 1512-0325, 1(22), p.43 (2010).

N.L. Arabajian, G. Mamniashvili, V.I. Serdobintsev and V.M. Tavkhelidze.
"The influence of the magnetic field on dissipation characteristics of high-temperature ceramics ErBa2Cu3O2-"
Georgian Engineering News, 54, No.2, p. 73-75 (2010).

Tsibakhashvili, T. Kalabegishvili, V. Gabunia, E. Ginturi, N. Kuchava, N. Bagdavadze, D. Pataraya, M. Gurielidze,
D. Gvarjaladze, L. Lomidze.
"Synthesis of nanoparticles using bacteria"
Nano Studies, v. 2, 179-182, 2010, Tbilisi, Nano Studies, V. 2, 179-182, 2010, Tbilisi. (2010).

В.Г. Квачадзе, Т.И. Павлиашвили, Г.Г. Абрамишвили, Т.Л. Калабегишвили, В.М. Габуния.
"Получение наночастиц оксида железа методом лазерной абляции"
NanoStudies, V. 2, 175-177, 2010, Tbilisi. (2010).

G. Dekanozishvili, D. Driaev, T. Kalabegishvili, V. Kvachadze.
"Stimulated phenomena in glass doped with CdSe quantum dots"
Nano Studies, V. 2, 99-102, 2010, Tbilisi. (2010).

Ф.Х. Акопов,И.В.Чхартишвили, М.В. Галусташвили, Д.Г. Дриаев, В.М. Габуния, C.Дж. Цакадзе.
"Влияние изохронного отжига на магнитные и механические свойства композитов Ti-Al и Ti-Al-Co "
ФММ. 2010. Т. 109. № 4. С. 444-448. (2010).

M.M. Nadareishvili and K.A. Kvavadze.
"The Evidence of a New Magnetic Anomaly in Zn-doped LSCO Cuprates."
Fizika Nizkix Temperatur, 36(3) 268-271 (2010).

Z. Akhvlediani, I. Akhvlediani.
"Radiation and Thermal Transformations of Hydrogen Defects in Li6F and LiF:OH."
Conf. Ser.: Materials Science and Engeneering. 15 012079. (2010).

В.П. Афименков, В.К. Игнатович, Л.П. Межов-Деглин, В.И. Морозов, А.В. Стрелков, М.И. Цулаиа.
"Об измерении времени распада нейтрона в гелиевом сосуде."
Препринт ОИЯИ, РЗ-2009-197. 2010б Дубна. (2010).

V.G. Kvachadze, T.I. Pavliashvili, G.G. Abramishvili, T.L. Kallabegishvili, V.M. Gabunia.
"Preparation of iron oxide nanoparticles by laser ablation method."
Nano Studies, 2, 175-177 (2010). (in Russian.)

G. Dekanozishvili, D. Driaev, T. KalabegiShvili, V. Kvatchadze.
"Stimulated phenomena in glass doped with CdSe quantum dots."
Nano Studies, 2, 99-102 (2010).

З. Ахвледиани, Л. Бычкова, О. Даварашвили, М. Дзагания, М. Енукашвили.
"Изучение ширины запрещенной зоны и дисперсии показателя преломления в PbSe по спектрам оптического пропускания."
Georgian Chemical Journal 36 (3), (2010).

Арабаджян Н.Л., Мамниашвили Г.И., Сердобинцев В.И., Тавхелидзе В.М.
"Влияние магнитного поля на диссипативные характеристики сверхпроводящей керамики ErBa2Cu3O7-δ."
Georgian Engineering News 2 (54), 73 – 75 (2010).

T.N. Khoperia, T.I. Zedgenidze, T.O. Gegechkori.
"Magnetic and Catalytic Properties of Electroless Nickel, Ni-P and Ni-P-Re Thin Films"
Journal of the Elecrtrochemical Society Transactions (ECS Trans.), Vol. 25, No. 24, pp. 97-110 (2010).

T.N. Khoperia, T.I. Zedginidze.
"Competitive Nanotechnologies for Nanoelectronics, Piezoengineering, Photocatalysis and Composites Particularly
Using Electroless Deposition"
ISSN 1987-8826. Nano Studies, 2, 2010. pp.127-138, Tbilisi.,Publishing house ”UNIVERASL”. (2010).

G.A. Baramidze, G.A. Kharadze.
"NMR in Superfluid A-like Phase of 3He Confined in Globally Deformed Aerogel in Tilted Magnetic Field"
Journal of Low Temperature Physics, vol. 162, №1/2 (2011) [Springer]. (2010).

C.F. Barenghi, Y.A. Sergeev, N. Suramlishvili, and P.J. Van Dijk.
"Two-dimensional model of interactions between thermal quasiparticles and turbulentstructures in 3He–B"
EPL (Euro Phys. Lett.), 90, 56003 (2010).

Bernd Braunecker, George I. Japaridze, Jelena Klinovaja, and Daniel Loss.
"Spin-selective Peierls transition in interacting one-dimensionalconductors with spin-orbit interaction"
Phys. Rev. B 82, 045127 (2010).

Anders Ström, Henrik Johannesson, and G. I. Japaridze.
"Edge Dynamics in a Quantum Spin Hall State: Effects from Rashba Spin-Orbit Interaction"
Phys. Rev. Lett. 104, 256804 (2010).

Zoran Ristivojevic, George I. Japaridze and Thomas Nattermann.
"Spin-filtering by field dependent resonant tunneling"
Phys. Rev. Lett.104, 076401(2010).

T. Jonckheere, G.I. Japaridze, T. Martin, and R. Hayn.
"Transport through a band insulator with Rashba spin-orbit coupling:metal-insulator transition and spin-filtering effects"
Phys. Rev. B 81, 165443 (2010).

J.Chaloupka, George Jackeli and Giniyat Khaliullin.
"Kitaev-Heisenberg Model on Honeycomb Lattice: Possible Exotic Phases in Iridium Oxides A2IrO3"
Phys.Rev. Lett. v.105, 027204 (2010).

M.D. Zviadadze, N.D. Chachava, A.G. Kvirikadze, A.K. Pokleba.
"Obtaining and Application of the Reduced Bloch Equations"
E-print arXiv: 1006.1143 (2010).

კონფერენციები

Conferences

M. Chikovani, А. Аkhalkatsi, T. Gavasheli, D. Daraselia, D. Djaparidze, А. Shengelaya, G. Маmniashvili,
T. Gеgechkori. М. Оkrosashvili, E. Kutelia, A. Peikrishvili.
"Magnetometry and NMR study of nanosized cobalt powders synthesized with electron-beam technology"
First International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science (1ICYSY),
Georgian Technical University, 10-13 October, 2010, Programme and Book for Manuscripts, p.88-94 (2010).

M. Chikovani, А. Аkhalkatsi, T. Gavasheli, G. Маmniashvili, T. Gеgechkori. D. Gventsadze.
"Inductive excitation of magnetoelectric responses in layered magnetoelectric composite materials using a magnetic
video-pulse excitation"
First International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science (1ICYSY),
Georgian Technical University, 10-13 October, 2010, Programme and Book for Manuscripts, p.169-172 (2010).

G. Donadze, G. Mamniashvili, А. Аkhalkatsi, D. Daraselia, D. Djaparidze, O. Romelashvili, А. Shengelaya, C. Gavasheli,
J.G. Heinrich, Z. Kovziridze.
"The receiving and study of hematite nanoparticles for hyperthermia"
First International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science (1ICSYS), Georgian
Ceramic Society. Georgian Technical University, 10-13 October, 2010, Programme and Book of Manuscripts, p.37-45 (2010).

Kovziridze, J.Heinrich, R.Goerke, G.Mamniashvili, Z.Chachkhiani, N.Mitskevich,G.Donadze.
"Production of superparamagnetic nanospheres for hyperthermia therapy of surface (skin) cancer diseases"
Third International Congress on Ceramics (ICC-3 2010) 15-18 November 2010, Osaka, Japan. Report S13-P025 (2010).

M.A. Chikovani, А.M. Аkhalkatsi, T.A. Gavasheli, D.M. Daraselia, D.L. Dzaparidze, А.D. Shengelaya, G.I. Маmniashvili,
T.O. Gеgechkori. М.O. Оkrosashvili, E.R. Kutelia.
"Magnetometry and NMR study of nanosized cobalt powders synthesized using the electron-beam technology"
First International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science (1ISYS),
Georgian Technical University, 10-13 October, (2010).

M.A. Chikovani, А.M. Аkhalkatsi, T.A. Gavasheli, G.I. Маmniashvili, T.O. Gеgechkori. D.I. Gventsadze.
"Inductive excitation of magnetoelectric responses in layered magnetoelectric composite materials using a magnetic
video-pulse excitation"
First International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science (1ICSYS), Georgian
Ceramic Society. Georgian Technical University, 10-13 October, (2010).

G. Donadze, G. Mamniashvili, А. Аkhalkatsi, D. Daraselia, D. Dzaparidze, O. Romelashvili, А. Shengelaya, C. Gavasheli,
J.G. Heinrich, Z. Kovziridze.
"The receiving and study of hematite nanoparticles for hyperthermia."
First International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science (1ICSYS), Georgian
Ceramic Society. Georgian Technical University, 10-13 October, (2010).

G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, A.M. Akhalkatsi, T.A. Gavasheli.
"Magnetic video-pulse influence on domain wall NMR in magnetic materials"
55th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials MMM-2010, 14-18 November,
Atlanta, Georgia, USA. Report GP-13 (2010)


Kovziridze, J.Heinrich, R.Goerke, G.Mamniashvili, Z.Chachkhiani, N.Mitskevich, G.Donadze.
"Production of superparamagnetic nanospheres for hyperthermia therapy of surface (skin) cancer diseases"
Third International Congress on Ceramics (ICC-3 2010) 15-18 November 2010, Osaka, Japan.
Report S13-P025(2010)


N. Tsibakhashvili, T. Kalabegishvili, A. Rcheulishvili, D. Pataraya, M. Gurielidze, D. Gvarjaladze, L. Lomidze, and V.T. Gritsyna.
"Synthesis of silver nanoparticles by a novel alkalophilic actinomycete Streptomyces spp. 211A and their characterization"
X International Conference on Nanostructured Materials. NANO 2010,
ROMA. Italy, 13-17 September.Abstract book, p. 39, (2010)


N. Tsibakhashvili, D. Pataraya, M. Gurielidze, T. Kalabegishvili, T. Murusidze.
"Extracellular synthesis of silver nanoparticles using Actinomycetes isolated in Georgia"
ISTCInternational Scientific Workshop, Neuroplasticity: Nervous Substrate for Health and Disorber,
October 17-19, Tbilisi, Georgia. Abstract book, p. 67-68, (2010)


Ф.Х.Акопов, А.А.Гачечиладзе.
"О возможности формирования ближнего атомного порядка в процессе облучения сплавов NixCu1-x"
Proc.of the 13-th International meeting “Order, Disorder and Properties of Oxides” ODPO-13. (2010),
16-21 september. Loo, Big Sochy. V.1, pp. 9-11. (2010).

J.V.Acrivos, D.D.Gulamova, J.G. Chigvinadze and D.Loy.
"Structure and superconductivity measurements of Bi1,7Pb0,3Sr2Can-1CunO10-δ synthesized in solar ovens,
superfast quenched and annealed"
APS Meeting, March 15–19, 2010, Portland, Oregon, USA (2010).

Дж. Чигвинадзе, Д.Гуламова, С.Ашимов, Т. Мачаидзе, Г. Двали, Г. Донадзе, Д.Ускенбаев.
"Изучение высокотемпературных сверхпроводящих фаз в Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O, синтезированных
с использованием солнечной энергии"
პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები, თბილისი 2010, 23-24 მარტი. (2010).

Дж. Чигвинадзе, И. Ахвледиани, Т. Калабегишвили, Т. Санадзе.
"Исследование формирования магнитной фазы высокотемпературных сверхпроводников системы
Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O в нормальном состоянии"
პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები, თბილისი 2010, 23-24 მარტი. (2010).

Дж. Чигвинадзе, В. Бунтарь, С.Ашимов, Т. Мачаидзе, Г. Донадзе.
"Исследование магнитных фаз в нормальном состояний в Rb3C60 и динамика вихревой решетки Абрикосова
ниже критической температуры сверхпроводящего перехода"
პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები, თბილისი 2010, 23-24 მარტი. (2010).

V. Kvatchadze, M. Galustashvili, M. Abramishvili, V. Gritsyna,C. Gokov, I. Shopen.
"Radiation induced defects in magnesium aluminates spinel ceramics"
Proceeding XIX International Conference on Physics of Radiation Phenomena and Radiation Material Science,
6-11 September 2010, Alushta, Crimea, Ukraina. P. 71-72. (2010).

Z. Akhvlediani, I. Akhvlediani.
"Radiation and Thermal Transformations of Hydrogen Defects in Li6F and LiF:OH."
11th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials. Pecs,Hungary, 12-16 July 2010 (poster; abstracts). (2010).

M. Galustashvili, M. Abramishvili, D. Driaev, V. Kvatchadze.
"Magneto-Plastic Effect in LiF Crystals Irradiated by X-Rays in Weak Magnetic Field."
11th Europhysical Conference on Defects in Insulating Materials. Pecs,Hungary, 12-16 July 2010 (abstracts). (2010).

Перадзе Т.А., Горгадзе К.М., Сердобинцев В.И., Арабаджян Н.Л., Берберашвили Т.М., Миминошвили Э.Б.
"Эффект памяти формы в сплаве титана ВТ-22 при изотермической обработке под нагрузкой."
Шестая Международная Конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования,
применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий» .
МЕЕ- 2010. 20-24 сентября 2010, Ялта, Крым, Украина. P. 252 (oral; Тезисы докладов). (2010).

თ. ხოფერია, თ. ზედგინიძე, მ. პეტრიაშვილი.
"ნანო და მიკრო ელემენტებიანი ფოტოშაბლონების დამზადების ახალი ტექნოლოგიები"
ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები, პირველი საერთაშორისო კონფერენციის
თეზისების კრებული, გვ. 56-58, (2010).

თ. ხოფერია, თ. ზედგინიძე, მ. პეტრიაშვილი.
"კონკურენტუნარიანი ნანო და მიკროტექნოლოგიების დამუშავება პიეზოტექნიკური ხელსაწყოების
და კატალიზატორების დამზადების მიზნით"
ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები, პირველი საერთაშორისო კონფერენციის
თეზისების კრებული, გვ. 59-60, (2010).

გ. ჯაფარიძე.
"დაბალგანზომილებიანი კვანტური მატერია: გამოწვევები და პერსპექტივები"
Workshop, სტოკჰოლმი, თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრი NORDITA
2010 წლის 30 აგვისტოდან 12 სეტემბრის ჩათვლით (2010).

გ. ჯაფარიძის მიერ 2010 წელს წაკითხული სემინარების სია:
1. გოტებორგის უნივერსიტეტი, თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტი, 03.06.2010.
2. NORDITA, სტოკჰოლმის უნივერსიტეტი, 06.09.2010.
3. ფრიბურგის უნივერსიტეტის, (შვეიცარია) ფიზიკის ფაკულტეტი, 15.09.2010.
4. ჰანოვერის უნივერსიტეტი, თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტი, 28.10.2010.
5. უტრეხტის უნივერსიტეტი, თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტი, 10.11.2010.პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

J.Zajac, J.Preinhaelter, J.Urban, F.Zacek, D.Sestak, S.Nanobashvili
"Electron ciclotron-elctron Berstein wave emission diagnostics for the COMPASS tokamak"
In Proc. of the 18th Topical Conference on High-Temperature Plasma Diagnostics, Wildwood, New Jersey, USA,
16 – 20 May, 2010.

J.Zajac, J.Preinhaelter, J.Urban, F.Zacek, D.Sestak, S.Nanobashvili
"Electron ciclotron-elctron Berstein wave emission diagnostics for the COMPASS tokamak"
Rev. Sci. Instrum. 81, 10D911, 2010.

V. Weinzettl, R. Panek, M. Hron, J. Stockel, F. Zacek, S.Nanobashvili et al.
"Overview of the COMPASS diagnostics"
In Proc. 26th Symp. on Fusion Technology, SOFT 2010, 27 Sep.- 1 Oct. 2010, Porto, Portugal, P2-085, 2010.

M. Tagviashvili,
"Epsilon near zero limits in the Mie-scattering theory"
Physical Review A, 81, p. 045802, 2010.

M. Tagviashvili
"The aggregate of nanosized spherical particles in the different surrounding medium as the negative refractive index metamaterials"
Proceedengs of first international conference in nanochemistry and nanotechnology "Nano-2010",
Tbilisi, 23-24 March, 2010.

Berezhiani, V. I.; Mahajan, S. M. Shatashvili, N. L.
"Stable Localized Electromagnetic Pulses in Asymmetric Pair Plasmas"
J. Plasma Physics 76 (3&4), 467 (2010)

Berezhiani, V. I.; Mahajan, S. M. Shatashvili, N. L. Stable
"Optical Vortex Solitons in Pair Plasmas"
Phys. Rev. A, 81(5), 053812 (2010)

S.M. Mahajan, N.L. Shatashvili, R..Miklaszewski & K.I. Nikol’skaya
"Formation and Primary Heating of the Solar Coronal Structures"
EGU General Assembly 2010, 2-7 May, 2010,Vienna, Austria, p.15622 (2010)

ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Teimuraz Lezhava, Jamlet Monaselidze and Tina Jokhadze.
"Heterochromatin and Aging. BMC Cell Biology."
http://www.biomedcentral.com/imedia/1634282982479503_article.pdf

Монаселидзе Дж.Р., Хавинсон В.Х., Горгошидзе М.З., Хачидзе Д.Г., Ломидзе Э.М., Джохадзе Т.А., Лежава Т.А.
"Влияние пептида бронхогена (Ala-Asp-Glu-Leu) на термостабильность ДНК."
БЮЛЛЕТЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ, 2010, Том 150, № 9, СЕНТЯБРЬ, 344-347
http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspx?id=228087

TA. Trollope, N. Sapojnikova, A.W. Thorne, C. Crane-Robinson, F.A. Myers.
"Linker histone subtypes are not generalized gene repressors."
Biochim. Biophys. Acta, 1799, 642-652 2010.
https://doi.org/10.1016/j.bbagrm.2010.08.007

N. Asatani, M. Abuladze, T. Kartvelishvili, N. Kulikova, L. Asanishvili, H-Y. Holman, N. Sapojnikova.
"Response of antioxidant defence system to chromium (VI)-induced cytotoxicity in human diploid cells."
Biometals, 23, 161-172 2010.
https://doi.org/10.1007/s10534-009-9276-6

ვ. ბრეგაძე, ე. ღელაღუტაშვილი, ქ. წაქაძე, გ. მარგველაშვილი.
"პარკოსანი და მარცვლეული კულტურების მოყვანის ახალი ნანობიოლოგიური ტექნოლოგია."
ნანოქიმია, ნანოტექნოლოგიები, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია თეზისების კრებული, ნანო-2010-NANO, თბილისი, 2010, გვ. 131-135.

ვ. ბრეგაძე, ს. მელიქიშვილი, ზ. მელიქიშვილი, გ. პეტრიაშვილი.
"ვერცხლის ნანონაწილაკების და ვერცხლის იონების გავლენა დნმ-ინტერკალატორების კომპლექსების
ოპტიკურ თვისებებზე."
პირველი საერთაშორისო კონფერენცია თეზისების კრებული, ნანო-2010-NANO, თბილისი, 2010, გვ. 136-140.

გამოყენებითი კვლევების ცენტრი
Center of Applied Research
J.B. Cliff, D.P. Frank, D.C. Gerlach, C.J. Gesh, W.W.Little, B.D.Reid, G.V.Tsiklauri (Pacific Northwest National Laboratory),
Sh. Abramidze, Z.Rostomashvili, G.Kiknadze, O. Dzhavakhishvili, G. Nabakhtiani (Andronikashvili Institute of Physics).
“Independet Verificationof Research Reactor Operation (Analysis of the Georgian IRT-M Reactor by the Isotope Ratio Method)”.
Presented at the 51st INMM Conference, July 11-15, 2010, Bulletin PNNL-SA-70508