პუბლიკაციები, 2013 წელი
Publications, 2013 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

On emergent SUSY gauge theories.
By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1305.4470 [hep-ph]].
Bled Workshops Phys. 14 (2013) no.2, 52-64.

Emergent gauge theories and supersymmetry: a QED primer.
By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1212.6939 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2013.02.053.
Phys.Lett. B721 (2013) 146-150.

On Emergent Gauge and Gravity Theories.
By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1206.1368 [hep-th]].
10.1142/9789814440349_0007.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

Sparticle Spectroscopy from SO(10) GUT with a Unified Higgs Sector.
By M. Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi.
[arXiv:1307.4882 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.88.095019.
Phys.Rev. D88 (2013) no.9, 095019.

SO(10) as a Framework for Natural Supersymmetry.
By Ilia Gogoladze, Fariha Nasir, Qaisar Shafi.
[arXiv:1306.5699 [hep-ph]].
10.1007/JHEP11(2013)173.
JHEP 1311 (2013) 173.

A Predictive Yukawa Unified SO(10) Model: Higgs and Sparticle Masses.
By M. Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Un.
[arXiv:1303.6964 [hep-ph]].
10.1007/JHEP07(2013)139.
JHEP 1307 (2013) 139.

Non-Universal Gaugino Masses and Natural Supersymmetry.
By Ilia Gogoladze, Fariha. Nasir, Qaisar. Shafi.
[arXiv:1212.2593 [hep-ph]].
10.1142/S0217751X13500462.
Int.J.Mod.Phys. A28 (2013) 1350046.

Inverse Seesaw in NMSSM and 126 GeV Higgs Boson.
By Ilia Gogoladze, Bin He, Qaisar Shafi.
[arXiv:1209.5984 [hep-ph]].
10.1016/j.physletb.2012.11.043.
Phys.Lett. B718 (2013) 1008-1013.

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Gauge Fields in the 5D Gravity-Scalar Standing Wave Braneworld.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili.
[arXiv:1312.6241 [hep-th]].
10.1209/0295-5075/104/50002.
EPL 104 (2013) no.5, 50002.

The 5D Standing Wave Braneworld With Real Scalar Field.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili.
[arXiv:1310.1911 [hep-th]].
10.1155/2013/873686.
Adv.High Energy Phys. 2013 (2013) 873686.

Numerical Solutions in 5D Standing Wave Braneworld.
By Merab Gogberashvili, Otari Sakhelashvili, Giorgi Tukhashvili.
[arXiv:1304.6079 [hep-th]].
10.1142/S0217732313500922.
Mod.Phys.Lett. A28 (2013) 1350092.

Quantum Behavior in Machian Model.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:0910.0169 [physics.gen-ph]].

Anisotropic inflation in a 5D standing wave braneworld and effective
dimensional reduction.

By Merab Gogberashvili, Alfredo Herrera-Aguilar, Dagoberto Malagon-Morejon,
Refugio Rigel Mora-Luna.
[arXiv:1202.1608 [hep-th]].
10.1016/j.physletb.2013.07.031.
Phys.Lett. B725 (2013) 208-211.

Thick brane isotropization in the 5D anisotropic standing wave braneworld model.
By Merab Gogberashvili, Alfredo Herrera-Aguilar, Dagoberto Malagon-Morejon,
Refugio Rigel Mora-Luna, Ulises Nucamendi.
[arXiv:1201.4569 [hep-th]].
10.1103/PhysRevD.87.084059.
Phys.Rev. D87 (2013) 084059.

Massless fermions in the standing wave braneworld.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, Levan Midodashvili.
[arXiv:1109.3758 [hep-th]].

III. კოსმოსური სხივების ფიზიკა

III. Cosmic Ray Physics

First results on the spatiotemporal correlations of the remote Extensive Air Shower pairs.
By Yu Verbetsky, M. Svanidze, A. Iashvili, E. Tskhadadze, D. Kokorashvili.
10.1088/1742-6596/409/1/012085.
J.Phys.Conf.Ser. 409 (2013)no.1, 012085.

Registration of the signal of a star and PCR sources optical radiation by means of the installation, aimed at the investigation of EAS of high energy cosmic rays.
By T.T. Barnaveli, N.A. Eristavi, I.V. Khaldeeva, A.P. Chubenko, N.M. Nesterova.
[arXiv:1308.5463 [astro-ph.HE]], 2013

კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა
Condensed Matter Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, A.M. Akhalkatsi,T.A. Gavasheli.
"On the mechanism of formation of multiple echo in magnetic materials."
The Physics of Metals and Metallography, vol.114,N10, pp 833-837, 2013.

G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, A.M. Akhalkatsi, T.A. Gavasheli, E.R. Kutelia, L.G. Rukhadze, D.I. Gventsadze.
"Timing and spectral diagrams of magnetic video-pulse excitation influence on NMR spin-echo in magnets."
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, vol. 26, N4, 1401-1404, 2013.

M.D Zviadadze, G.I. Mamniashvili, T.O. Gegechkori, A.M. Akhalkatsi, T.A. Gavasheli.
"NMR spin-echo spectroscopy in magnets using arbitrary duration radio-frequency pulses."
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Vol. 26, N4, pp. 1405-1409, 2013.

G.I. Mamniashvili, Y.G. Sharimanov, T.O. Gegechkori, A.M. Akhalkatsi, T.A. Gavasheli, D.I. Gventsadze,E.R. Kutelia, S.S. Nachkebia.
"Long-term memory and magnetoacoustic effects at excitation of magnetostrictive materials by RF and magnetic pulses using
pulsed NMR technique"
Journal of Advances in Applied Acoustics (AIAA) vol. 2, N1, pp. 34-43, February, 2013.

B. Surguladze, G. Mamniasvili, G. Phichkhaia, A. Akhalkatsi.
"Hyperthermal and magnetic investigations of the stable suspension of magnetic nanoparticles."
J. Innovative Medicine and Biology, N8 - 9 August - September, 2013.

B. Surguladze, G. Mamniasvili, G. Phichkhaia, A. Akhalkatsi.
"Magnetic hyperthermia of cancer."
J. Innovative Medicine and Biology N8 - 9 August – September, 2013.

> S.T. Carr, B.N. Narozhny and A.A. Nersesyan.
"Spinful fermionic ladders at incommensurate filling: Phase diagram, local perturbations, and ionic potentials."
Annals of Physics, v.339, pp 22-80, 2013.

I.Ratishvili, N.Namoradze.
"Physical Properties of Some Metal Hydrides Applicable for Hydrogen Detectors (Brief Review)."
in Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. (Springer, eds. A. Veziroglu et al.), pp. 373-389, 2013.

N.Namoradze, I.Ratishvili.
"Anomalous” heat capacity of the stoichiometric lanthanum dihydride."
Bulletin of GNAS,7(1), 38-45, 2013.

G. Abramishvili, M. Abramishvili, M. Galustashvili, T. Kalabegishvili, V. Kvatchadze, V. Tavkhelidze.
"Stable F2+ centers formation in the irradiated LiF crystals under the combined action of UV light and mechanical load"
Journal of Luminescence 140 (2013) 126–129, 2013.

М. В. Галусташвили, Д.Г. Дриаев, Ф.Х. Акопов, С.Д. Цакадзе.
"Электростимуляция магнитопластического эффекта в кристаллах LiF «внутренним» электрическим полем,
возникающим при индентировании."
Физика твердого тела, 55(8), 1565-1569, 2013.

A.M.Pashaev, O.I.Davarashvili, Z.G.Akhvlediani, M.I.Enukashvili, R.G. Gulyaevand, V.P.Zlomanov.
"The Structure of Thin Epitaxial Layers of Lead Selenide."
Journal of Materials Science and Engineering (A), 3 (2), 117-122, 2013.

A.M.Pashaev, O.I.Davarashvili, M.I.Enukashvili, Z.G.Akhvlediani, R.G.Gulyaev and V.P.Zlomanov.
"Nanolayers of Lead Selenide on Potassium Chloride Substrates: Specific Features of Formation."
Journal of Materials Science and Engineering (A), 3 (4), 235-238, 2013.

A.M.Pashaev, O.I.Davarashvili, M.I.Enukashvili, Z.G.Akhvlediani, R.G.Gulyaev and L.P.Bychkova.
"Epitaxial Lead Selenide Layers over a Wide Range of Their Thickness on Dielectric Substrates."
Journal of Materials Science and Engineering (B), 3 (2), 97-103, 2013.

Arif.M. Pashaev, Omar.I. Davarashvili, Megi. I. Enukashvili, Zaira.G. Akhvlediani, Revaz. G. Gulyaev
and Vladimir. P. Zlomanov.
"New Opportunities in Lead Selenide Nanolayers."
Journal Advanced Materials 855 (2013 ), 473-477, 2013.

A.Pashaev, O.Davarashvili, M.Enukashvili, Z.Akhvlediani etc.
"Modification of the properties of lead selenide layers at their nanothickness."
NANO STUDIES 7 (2013), pp.233-240, 2013.

A.Pashaev, O.Davarashvili, M.Enukashvili, Z.Akhvlediani etc.
"Modeling of the quasi-dielectric state in PbSnTe and PbSnSe nanolayers with high concentration of nonctoiciometric defects."
NANO TUDIES 8 (2013), pp.253-258, 2013.

Lasha Tkeshelashvili
"Discrete optical soliton scattering by local inhomogeneities."
Photon. Nanostr. Fundam. Appl. 11, 95, 2013.

G.A. Baramidze, G. A. Kharadze.
"Some comments on superfluid He3 placed in globally deformed aerogel."
JETP Letters 97, 718, 2013.

Д.Г.Дриаев, К.О.Кахиани, Ф.Х.Акопов, С.Дж.Цакадзе.
"АКУСТИЧЕСКИЙ СПЕКТРОМЕТР"
ISSN 1987-8826, Nano Studies, 2013.

კონფერენციები

Conferences

A.B. Peikrishvili, G.I. Mamniashvili, B. Godibadze, E.Sh. Chagelishvili, T. Gegechkori, M.V. Tsiklauri.
"Hot Explosive Consolidation of Nanostructured Cu-W Composites"
Metallurgy Congress & Exhibition (Euro PM2013), September 15-18, Sweden, Goteborg.
Congress and Exhibition Guide, p. 49, 2013.

G. Маmniashvili, T. Gеgechkori, М. Оkrosashvili, А. Аkhalkatsi, T. Gavasheli, D. Daraselia, D. Djaparidze,
А. Shengelaya, А. Peikrishvili, D. Lesuer.
"Production of cobalt nanopowders by electron-beam technology and their NMR and magnetometry study."
International Conference on Nanoscale Magnetism (ICNM 2013), September 2-6, Turkey, Istanbul. ISNM2013.
Book of Abstracts, p. 213, 2013.

T. Gеgechkori, G. Маmniashvili, E.R Kutelia, L.G. Rukhadze, N.I. Maisuradze, B.G. Eristavi, D.I. Gventsadze,
А. Аkhalkatsi, T. Gavasheli, D. Daraselia, D. Djaparidze, А. Shengelaya.
"Technology for production of magnetic carbon nanopowders doped with iron and cobalt nanoclusters."
International Conference on Nanoscale Magnetism (ICNM 2013), September 2-6, Turkey, Istanbul. ISNM2013.
Book of Abstracts, p. 158, 2013.

I.Ratishvili, N.Namoradze.
"Mobility of hydrogen atoms in the hydrogen containing ordering compounds."
Gordon Research Conference “Hydrogen Metal Systems”,14-19/VII-2013, Barga (Italy), 2013.

Ф.Х. Акопов, М.В. Габуния, А.А. Гачечиладзе, Д.Г. Дриаев, С.Д. Цакадзе, В.Ф. Акопов.
"Формирование сплава Ni-Cu спеканием"
Proceedings of the 16-th international meeting “Order, Disorder and Properties of Oxides”, 7-12 of September 2013,
Rostov-on-Don Tuapse, Russia, pp. 5-8, 2013.

Z.Akhvlediani and I.Akhvlediani.
"Accumulation Features of Radiation –Induced Hydrogen Defects in LiF."
17th International Conference on RADIATION EFFECTS IN INSULATOTS (REI – 17), Helsinki, Finland,
June 30- July 5 (2013), p. PB-14 2013.

O.Davarashvili, A.Pashaev, M.Enukashvili, Z.Akhvlrdiani, L.Bychkova and V.Zlomanov.
"Modeling of the DielectricState in PbSnSe and PbSnTe Nanolayers with High Concentration of Nonctoichiometric Defects."
17th International Conference on RADIATION EFFECTS IN INSULATOTS (REI – 17), Helsinki, Finland,
June 30- July 5 (2013), p. PB-16 2013.

A.Pashaev, O.Davarashvili, M.Enukashvili, Z.Akhvlediani, L.Bychkova and M.Dzagania.
"On the Possibilities for Improving the Efficiency of Radiation in Hetero-structures Based on IV-VI Semiconductors."
International Conference on Functional Materials and Nanotechnologies, (FMNT ),
Tartu, Estonia 21-24 April (2013), p. PO-79, 2013.

Дж.A.Шарашенидзе, И.В.Чхартишвили, Н.Д.Кватая, В.Ф.Акопов, Ф.Х.Акопов.
"Электрические и магнитные свойства Co-Cu композитов, консолидированных прессованием."
Proc.of the 16-th International meeting “Order, Disorder and Properties of Oxides” ISBN- 978-5-87872-727-3,
ODPO-16. (2013). 7-12 september. Rodtov-on-Don – Loo. Russia V.1, pp. 9-11 2013.პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

I.S.Nanobashvili,
"Possible Use of Dynamic Ergodic Divertor as a Contactless Biasing in Tokamaks"
40th EPS Conferenceon Plasma Physics, Espoo, Finland, 1-5, July, 2013
ECA, Vol. 37D, P5.171, 2013.

Varavin M., Zajac J., Zacek F., S.Nanobashvili, Ermak G.,Varavin A.,Vasilev A.,Stumbra M.,Vetoshko A.,Fateev A.,Shevchenko V.
"Modernization and calibration of interferometer of Tokamak COMPASS"
8th Int. Kharkov Symp. on Phys. and Eng. of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’13);
IEEE 2013,s.571-575.ISBN 978-1-4799-1066-3,2013.

M.Varavin, J.Zajac, F.Zacek, S.Nanobashvili, at al
"New Designe of Microwave Interferometer of Tokamak COMPASS"
In Proc. 8th Int. Kharkov Symp. on Phys.and Eng. of Microwaves, Mill.and Submill Waves (MSMW’13);
Kharkov, Ukraine, June 23-28, 2013.

V.I. Berezhiani, N.L. Shatashvili, S.M. Mahajan and B.N. Aleksic
"Vortex bubble formation in pair plasmas"
Phys. Rev. E. 88. 015101 (2013)ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Jamlet Monaselidze, Maya Gorgoshidze, David Khachidze, Maya Kiladze, Vasil Bregadze, Eugene Kiziria,
Hakob Margaryan, Nune Hakobyan
"Zn Ions Change Binding Mode of TOEPyP4 with DNA and Cause DNA Transition from B to C and Zn-Like Conformations"
American Journal of Analytical Chemistry, 2013, 2013, 4, 744-748
http://dx.doi.org/10.4236/ajac.2013.412090

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze.
"Photo-Induced DNA-Dependent Conformational Changes in Silver Nanoparticles."
Advances in Nanoparticles, Vol.2 No.2, PP. 176-181, 2013,

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze, Zaza V. Jaliashvili, Jemal G. Chkhaberidze,
Jamlet R. Monaselidze, Temur B. Khuskivadze.
"Forster Resonance Energy Transfer and Laser Fluorescent Analysis of Defects in DNA Double Helix."
Cornell University Library arXiv:1306.1846 [physics.bio-ph] 2013,