პუბლიკაციები, 2014 წელი
Publications, 2014 Year
ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა
Elementary Particle Physics

I. ნაწილაკთა თეორია და ფენომენოლოგია

I.1 წარმოშობილი ყალიბური და გრავიტაციული თეორიები, დიდი
გაერთიანება, კომპოზიტური მოდელები

I. Particle theory and phenomenology

I.1 Emergent gauge and gravity theories, grand unification, composite models

Emergent SUSY Theories: QED, SM & GUT.
By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1410.6837 [hep-th]].
Bled Workshops Phys. 15 (2014) no.2, 46-65.

Photon and photino as Nambu-Goldstone zero modes in an emergent SUSY QED.
By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1403.0436 [hep-th]].
10.1140/epjc/s10052-014-2906-3.
Eur.Phys.J. C74 (2014) 2906.

Gauge Fields as Goldstone Bosons Triggered by Spontaneously Broken
Supersymmetry.

By J.L. Chkareuli.
[arXiv:1305.6898 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.90.065015.
Phys.Rev. D90 (2014) no.6, 065015.

I.2 კვარკებისა და ლეპტონების გაერთიანებული
სუპერსიმეტრიული მოდელები

I.2 Supersymmetric unified models of quarks and leptons

3.5 keV X-ray line and R-Parity Conserving Supersymmetry.
By Bhaskar Dutta, Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Qaisar Shafi.
[arXiv:1407.0863 [hep-ph]].
10.1007/JHEP11(2014)018.
JHEP 1411 (2014) 018.

Muon g-2, 125 GeV Higgs boson, and neutralino dark matter in a flavor
symmetry-based MSSM.

By K.S. Babu, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Ün.
[arXiv:1406.6965 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.90.116002.
Phys.Rev. D90 (2014) no.11, 116002

Flavor Symmetry Based MSSM (sMSSM): Theoretical Models and
Phenomenological Analysis.

By K.S. Babu, Ilia Gogoladze, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1406.6078 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.90.056001.
Phys.Rev. D90 (2014) no.5, 056001.

Nonuniversal Gaugino Masses and Muon g-2.
By Ilia Gogoladze, Fariha Nasir, Qaisar Shafi, Cem Salih Un.
[arXiv:1403.2337 [hep-ph]].
10.1103/PhysRevD.90.035008.
Phys.Rev. D90 (2014) no.3, 035008.

Split sfermion families, Yukawa unification and muon $g - 2$.
By M. Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Ün.
[arXiv:1402.4918 [hep-ph]].
10.1007/JHEP05(2014)079.
JHEP 1405 (2014) 079.

Top Quark and Higgs Boson Masses in Supersymmetric Models.
By Ilia Gogoladze, Rizwan Khalid, Shabbar Raza, Qaisar Shafi.
[arXiv:1402.2924 [hep-ph]].
10.1007/JHEP04(2014)109.
JHEP 1404 (2014) 109.

Effects of Neutrino Inverse Seesaw Mechanism on the Sparticle Spectrum in
CMSSM and NUHM2.

By I. Gogoladze, B. He, A. Mustafayev, S. Raza, Q. Shafi.
[arXiv:1401.8251 [hep-ph]].
10.1007/JHEP05(2014)078.
JHEP 1405 (2014) 078.

Working Group Report: Baryon Number Violation.
By K.S. Babu et al.
[arXiv:1311.5285 [hep-ph]].

Working Group Report: Higgs Boson.
By Sally Dawson et al..
[arXiv:1310.8361 [hep-ex]].

Higgs and Sparticle Masses from Yukawa Unified SO(10):
A Snowmass White Paper.

By M. Adeel Ajaib, Ilia Gogoladze, Qaisar Shafi, Cem Salih Un.
[arXiv:1308.4652 [hep-ph]].

125 GeV Higgs Boson From Gauge-Higgs Unification: A Snowmass white paper.
By Ilia Gogoladze, Nobuchika Okada, Qaisar Shafi.
[arXiv:1307.5079 [hep-ph]].

I.3 გრავიტაცია, ბრეინ-მოდელები, დამატებითი სივრცე-დროის
განზომილებები

I.3 Gravitation, brane models, extra space-time dimensions

Split Quaternions and Particles in (2+1)-Space.
By Merab Gogberashvili.
[arXiv:1410.4136 [physics.gen-ph]].
10.1140/epjc/s10052-014-3200-0.
Eur.Phys.J. C74 (2014) no.12, 3200.

Fermions in the 5D Gravity-Scalar Standing Wave Braneworld.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili.
[arXiv:1409.4408 [physics.gen-ph]].
10.1142/S0217751X14501413.
Int.J.Mod.Phys. A29 (2014) no.24, 1450141.

Cosmological Parameters from the Thermodynamic Model of Gravity.
By Merab Gogberashvili, Igor Kanatchikov.
[arXiv:1210.4618 [physics.gen-ph]].
10.1007/s10773-013-1976-6.
Int.J.Theor.Phys. 53 (2014) 1779-1783.

a href="http://www.inspirehep.net/record/1261756" target="_blank" class="menu">New Class of N-dimensional Braneworlds.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, Giorgi Tukhashvili.
[arXiv:1310.5696 [gr-qc]].
10.1007/s10714-014-1697-z.
Gen.Rel.Grav. 46 (2014) 1697.

a href="http://www.inspirehep.net/record/1261756" target="_blank" class="menu">New Class of N-dimensional Braneworlds.
By Merab Gogberashvili, Pavle Midodashvili, Giorgi Tukhashvili.
[arXiv:1310.5696 [gr-qc]].
10.1007/s10714-014-1697-z.
Gen.Rel.Grav. 46 (2014) 1697.

II. ATLAS / CMS კოლაბორაცია

II. ATLAS / CMS Collaboration

Measurement of Higgs boson production in the diphoton decay channel in pp
collisions at center-of-mass energies of 7 and 8 TeV with the ATLAS detector.

By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1408.7084 [hep-ex]].
10.1103/PhysRevD.90.112015.
Phys.Rev. D90 (2014) no.11, 112015.

Electron and photon energy calibration with the ATLAS detector using LHC Run 1 data.
By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1407.5063 [hep-ex]].
10.1140/epjc/s10052-014-3071-4.
Eur.Phys.J. C74 (2014) no.10, 3071.

Measurement of the muon reconstruction performance of the ATLAS detector using
2011 and 2012 LHC proton–proton collision data.

By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1407.3935 [hep-ex]].
10.1140/epjc/s10052-014-3130-x.
Eur.Phys.J. C74 (2014) no.11, 3130.

Measurement of the $t\bar{t}$ production cross-section using $e\mu $ events with
b-tagged jets in pp collisions at $\sqrt{s}$ = 7 and 8 $\,\mathrm{TeV}$ with the
ATLAS detector.

By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1406.5375 [hep-ex]].
10.1140/epjc/s10052-014-3109-7.
10.1140/epjc/s10052-016-4501-2.
Eur.Phys.J. C74 (2014) no.10, 3109, Addendum: Eur.Phys.J. C76 (2016) no.11, 642.

Measurement of the Higgs boson mass from the $H\rightarrow \gamma\gamma$ and $H \rightarrow ZZ^{*} \rightarrow 4\ell$ channels with the ATLAS detector using 25 fb$^{-1}$ of $pp$ collision data.
By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1406.3827 [hep-ex]].
10.1103/PhysRevD.90.052004.
Phys.Rev. D90 (2014) no.5, 052004.

Measurement of the $Z/\gamma^*$ boson transverse momentum distribution in $pp$ collisions at $\sqrt{s}$ = 7 TeV with the ATLAS detector.
By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1406.3660 [hep-ex]].
10.1007/JHEP09(2014)145.
JHEP 1409 (2014) 145.

Search for squarks and gluinos with the ATLAS detector in final states with jets and missing transverse momentum using $\sqrt{s}=8$ TeV proton--proton collision data.
By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1405.7875 [hep-ex]].
10.1007/JHEP09(2014)176.
JHEP 1409 (2014) 176.

Search for high-mass dilepton resonances in pp collisions at $\sqrt{s}=8$ TeV with the ATLAS detector.
By ATLAS Collaboration (Georges Aad et al.).
[arXiv:1405.4123 [hep-ex]].
10.1103/PhysRevD.90.052005.
Phys.Rev. D90 (2014) no.5, 052005.

კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა
Condensed Matter Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

G.I.Mamniashvili, S.V.Mikeladze, Т.О.Gegechkori, B.V.Surguladze, G.X.Pichkhaia, A.M.Akhalkatsi, D.M.Daraselia and D.L.Japaridze.
"Magnetometry and Hyperthermia Study of Magnetic Fluid Preparation UNIMAG"
World Journal of Condenced Matter Physics, Vol. 4, No. 1, pp. 6-12, (2014).

G.Маmniashvili, T.Gеgechkori, М.Оkrosashvili, E.Kutelia, А.Аkhalkatsi, T.Gavasheli, D.Daraselia, D.Djaparidze,
А.Shengelaya, А.Peikrishvili, D.Lesuer.
"Production of cobalt nanopowders by electron-beam technology and their NMR and magnetometry study."
J. Magn. Magn. Mater. 2014, Available online 8 April, (2014).
sciencedirect.com/science/article/pii/S030488531400287X.

T.Gеgechkori, G.Маmniashvili, E.Kutelia, L.Rukhadze, N.I.Maisuradze, B.G.Eristavi, D.I.Gventsadze, А.Аkhalkatsi,
T.Gavasheli, D.Daraselia, D.Djaparidze, А.Shengelaya.
"Technology for production of magnetic carbon nanopowders doped with iron and cobalt nanoclusters."
J. Magn. Magn. Mater. 2014, Available online 14 May (2014).
sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885314004405.

M.Zviadadze, G.Маmniashvili, А.Аkhalkatsi, M.Menabde.
"Investigation of the interaction of series of RF pulses of arbitrary length with nuclear spin systems of magnets."
J. Supercond. Nov. Magn. Doi 10,1007/s10948-014-2757-z, (2014).

G.Маmniashvili, T.Gegechkori, А.Аkhalkatsi, T.Gavasheli.
"On the role of the hyperfine field anisotropy in the formation of a single-pulse NMR spin echo in cobalt."
J. Supercond. Nov. Magn. Doi 10,1007/s10948-014-2812-9, (2014).

Z. G. Akhvlediani and I.G. Akhvlediani.
"Accumulation Features of Radiation –Induced Hydrogen Defects in LiF."
Journal of Nuclear Instruments and Methods in Physics (B), NIMB, v. 326, pp. 303-306, (2014).

A. Pashaev , O. Davarashvili , M. Enukashvili , Z. Akhvlediani , L. Bychkova, R. Gulyaev.
"On the Structural and Optical Properties of Lead Selenide Nanolayers."
Journal : ”ADVANCED MATERIALS RESEARCH”, vs.1025-1026, pp.831-836, (2014).

A. Pashaev , O. Davarashvili , M. Enukashvili , Z. Akhvlediani, L. Bychkova , R. Gulyaev, V. Zlomanov.
"Stretching Strain – “Negative” Pressure in Lead Selenide Nanolayers."
International Journal of Engineering and Innovation (IJEI) , v.3, №.11, pp.318-323, (2014).

Пашаев А.М, Даварашвили О.М, Енукашвили М.И, Бычкова Л.П , Ахвледиани З.Г., Зломанов В.П.
"Изучение оптических характеристик эпитаксиальных слоев теллурида свинца."
Ученые записки НАА Азербайджана, №1, стр.26-41, (2014).

Chigvinadze J., Buntar V., Zaikov G.E., Emelina O.Yu., Ashimov S., Machaidze T., Donadze G.
"Investigation of magnetic properties of RB3C60 single crystal fullerene using torque experiments."
The bulletin of the Kazan technological university. 2014. Vol.17, №2. pp. 27-30, (2014).

Chigvinadze J., Buntar V., Zaikov G.E., Ashimov S., Machaidze T., Donadze G.
"A Study on Magnetic Properties of RB3C60 Single crystal fullerene."
Physics, Chemistry, and Structure of Functional Materials. USA. Chapter 9, (2014).

В. Квачадзе, Г. Деканозишвили, Г. Абрамишвили, М. Абрамишвили, М. Галусташвили, Т. Калабегишвили, В. Тавхелидзе.
"Термо- и фотостимулированная люминесценция и индуцированное излучение облученных в ядерном реакторе
кристаллов окиси магния."
Оптика и спектроскопия 2014, 117 (1), 72-77, (2014).

M.V. Galustashvili, M.G. Abramishvili, F.Kh. Akopov, D.G. Driaev, V.G. Kvatchadze, S.D. Tsakadze.
"Plasticization of Neutron-Irradiated LiF Crystals upon Thermal Stimulation of a Single-System Dislocation Glide."
Physics of the Solid State 56(10) 2017-2020, (2014).

Цулая М.И.
"Ядерная прецессия нейтронов – ядерный псевдомагнетизм."
Ядерная физика 77(11) 1386-1398, (2014).

M.I. Tsulaya, I.M. Salamatin, A.P. Sirotin, T.L. Pikelner, D. Berikov.
"The Kolhida setup upgrade."
ISSN 21, c.265. Дубна, (2014).

ვ. კვაჭაძე
"რადიაციული ეფექტები იონურ კრისტალებში."
(ე. ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის კვლევები), Nano Studies, (2014).

Lasha Tkeshelashvili
"Non-Markovian dynamics of the sine-Gordon solitons."
E-print arXiv:1403.7030, (2014).

Lasha Tkeshelashvili
"Coupled-mode theory for binary optical lattices."
E-print arXiv:1411.5211, (2014).

M. Zviadadze, G. Mamniashvil, A. Akhalkatsi, M. Menabde.
"NMR spectroscopy of magnets at excitation by arbitrary wide RF and magnetic-video pulses."
(for book: “New developments in NMR of magnets.”) Brazil, (2014).

M. Zviadadze, G. Mamniashvil, A. Akhalkatsi, M. Menabde.
"NMR spin-echo spectroscopy of magnets using series of radio-frequency pulses of arbitrary duration."
Review of original articles of authors fororder of Journal “Trends in Applied Spectroscopy”.
E-mail: editor@researchtrends.net (02.12.2014) India, (2014).

A.Nesesyan
"Many-Body Theory."
34 lectures, International Centre for Theoretical Physics, Trieste Italy, 2013-2014 postgraduate program.
Recorded video lectures. (2014).
ictp.tv/diploma/search13-14.php?activityid=CMP&course=Many-Body_Fundamental.

A.Nesesyan
"Lectures on Mathematical Techniques."
20 lectures, International Centre for Theoretical Physics, Trieste Italy, 2013-2014. Postgraduate program.
Recorded video lectures. (2014).
ictp.tv/diploma/search.php?activityid=CMP&course=Mathematical_Techniques.

კონფერენციები

Conferences

G.Маmniashvili, T.Gegechkori, А.Аkhalkatsi, T.Gavasheli.
"On the role of the hyperfine field anisotropy in the formation of a single-pulse NMR spin echo in cobalt."
IV International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2014), Antalya, Turkey 27 April-2 May 2014.
Abstract book, p. 75, (2014).

M.Zviadadze, G.Маmniashvili, А.Аkhalkatsi, M.Menabde.
"Investigation of the interaction of series of RF pulses of arbitrary length with nuclear spin systems of magnets."
IV International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2014), Antalya, Turkey 27 April-2 May 2014.
Abstract book, p. 79, (2014).

A. Peikrishvili, G. Mamniashvili, E. Chagelishvili, B. Godibadze,M. Tsiklauri, A. Dgebuadze, and V. Peikrishvili.
"Liquid-phase shock-assisted consolidation of superconducting MgB2 composites."
XII International Symposium on Explosive Production of New Materials: Science, Technology,
Business, and Innovations (EPNM, May 2014, Cracow, Poland), (2014).

Ts.Gavasheli, G.Gvedashvili, T.Gеgechkori, G.Маmniashvili, O.Maghradze, А.Аkhalkatsi.
"Effect of 55Mn NMR echo enhancement of nuclei arranged in domain walls of half-metallic Heusler compound
NiMnSb in applied magnetic fields."
XIXth International Seminar/Workshop “Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory”
(DIPED-2014), September 22-25, 2014, Tbilisi, Georgia. Proceedings, pp. 19-21, (2014).

Z G.Akhvlediani and I.G.Akhvlediani.
"Infrared Diagnostics of Hydrogen Defects in Irradiated AHC."
Book of Abstracts REINM 2014 , O1, p.9. (International Workshop of Radiation Effects in Insulators and
Non-metallic Materials ). Astana, 2-4 June, (2014).

A.Pashaev, O.Davarashvili, M.Enukashvili, Z.Akhvlediani, R.Gulyaev, M.Dzagania.
"Control of Thickness and Residual Deformation in Lead Selenide Nanolayers."
Book of Abstracts FMNT 2014, p.322 ( International Conference on Functional Materials and Nanotechnology,
Riga, 29-th September – 2nd October, (2014).

A.Pashaev, O.Davarashvili, M.Enukashvili, Z.Akhvlediani, R.Gulyaev, M.Dzagania.
"Peculiarities of the Formation of Epitaxial Nanolayers of Lead Selenide."
Book of Abstracts of International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology 2014, p.57, South Korea, (2014).

J.Chigvinadze, V.Buntar, G.Zaikov, S.Ashimov, T.Machaidze, G.Donadze.
"Investigation of Magnetic Properties of Rb3C60 Single Crystal Fullerene Using Torque Experiments."
7th International Conference on Times of Polymers(TOP) and Composites, June 22-26, 2014 Ischia, Italy.P. 74. (2014).

M.V. Galustashvili, V.G. Kvatchadze, M.G. Abramishvili, Z.G. Akhvlediani, D.G. Driaev.
"Postradiation annealing effect on plastic and optical properties of LiF crystal irradiated by high fluences of neutrons."
(BooK Abstracts 01, p.22)M International Workshop of Radiation Effects in Insulators and Non-metallic Materials
(REINM 2014), Astana, 2-4 June, (2014).

T. Pavliashvili, T. Kalabegishvili, M. Janjalia, E. Ginturi and G. Tsertsvadze.
"Preparation of silver nanoparticles in silver nitrate solution by using tannin."
(Book of abstracts, 91-92). 3rd International Conference “Nanotechnologies” Nano 2014, October 20-24, 2014,
Tbilisi, Georgia, (2014).

I. Ratishvili, N.Namoradze.
"Switchable magnetic properties of hydrogenated metal alloys."
International Conference on Clean Energy-2014, June 8-12, 2014 Istanbul, Turkey (Oral). (2014).

N. Arabajian, V. Tavkhelidze.
"Internal Friction of the Hydrogenated and Subsequent Dehydrogenated Shape Memory Alloy Ti50Ni41.5Cu8.5."
Hy-Sea 2014 International Conference on Hydrogen Storage Embrittlement and Applications, 26-30 October, (2014).

M.D. Zviadadze (Oral Report), G.I. Mamniashvili, A.M. Akhalkatsi, M. Menabde.
"Investigation of the Interaction of Series of RF Pulses of Arbitrary Length with Nuclear Spin Systems of Magnets."
IV International Conference on Superconductivity and Magnetism, 27April-2May 2014, Antalya, Turkey.
Abstract book, ID:2016, (2014).

A.Nersesyan
International Conference on Field Theory Methods in Low-Dimensional Strongly Correlated Quantum Systems,
August 2014, ICTP, Trieste, Italy, (2014).

Ratishvili, N.Namoradze.
"Switchable magnetic properties of hydrogenated metal alloys."
“International Conference on Clean Energy-2014”, 8-12 June, Istambul, Turkey, (2014).პლაზმის ფიზიკა
Plasma Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific JournalsI.S.Nanobashvili,
"Investigation of Intermittent Burst Characteristics for Better Understanding of Plasma Turbulent Transport in Tokamaks"
26th Int.Simp.Pl.Phys. and Tech., SPPT’26, Prague, 16-19 June, 2014
Plasma Physics and Technology,V. 1, N 1, p.26 . 2014.

Nanobashvili S., Gelashvili G., Mdivnishvili M., Nanobashvili I., Rostomashvili G., Tavkhelidze G.
"Shock Wave Propagation in Neutral Gases and Weakly Ionized Plasma"
26th Int.Simp.Pl.Phys. and Tech., SPPT’26, Prague, 16-19 June, 2014
Plasma Physics and Technology,V. 1, N 2, p.93 . 2014.

Varavin M., Zajac J., Žáček F., S.Nanobashvili, Ermak G.,Varavin A.,Vasilev A.,Stumbra M.,Vetoshko A.,
Fateev A.,Shevchenko V.
"New Design of Microwave Interferometer for Tokamak COMPASS"
8th Int. Kharkov Symp. on Phys. and Eng. of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW’13);
Telecommunications and Radio Engineering, V.73, N 10, pgs. 935-942,2014.ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა
Biological System Physics

პუბლიკაციები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში

Publications in International Scientific Journals

Lezhava T, Monaselidze J, Jokhadze T, Gaiozhishvili M.
"Epigenetic regulation of “Aged” heterochromatin by peptide bioregulator Cortagen."
International Journal of Peptide Research and Therapeutics. 2014, DOI 10.1007/s10989-014-9443-7
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10989-014-9443-7

N. Sapojnikova, T. Kartvelishvili, N. Asatiani, V. Zinkevich, I. Kalandadze, D. Gugutsidze, R. Shakarishvili, A. Tsiskaridze.
"Correlation between MMP-9 and extracellular cytokine HMGB1 in prediction of human ischemic stroke outcome"
BBA-Molecular Basis of Disease 1842, 1379-1384, 2014,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443914001264?via%3Dihub

V. Zinkevich, N. Sapojnikova, J. Mitchell, T. Kartvelishvili, N. Asatiani, S. Alkhalil, I. Bogdarina, A. Al-Humam.
"A novel cassette method for probe evaluation in the designed biochips"
PLOS ONE 9, e98596. 2014.
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0098596

Vasil G. Bregadze, Tamar G. Giorgadze, Zaza G. Melikishvili.
"DNA and nanophotonics: original methodological approach"
Nanotechnology Reviews. Volume 3, Issue 5, Pages 445–465, 2014.

Vasil G. Bregadze, Zaza G. Melikishvili, Tamar G. Giorgadze.
"Nanophotonics and DNA: New approaches"
Cornell University Library, arXiv:1406.7272v1[physics.bio-ph] 2014.

Irine Khutsishvili, Sarah E. Johnson, Calliste Reiling, Iztok Prislan, Hui-Ting Lee, and Luis A. Marky.
"Interaction of DNA Intramolecular Structures with Their Complementary Strands: A Thermodynamic Approach for the Control of Gene Expression"
Chemical Biology of Nucleic Acids, RNA Technologies, V.A. Erdmann et al. (eds.),
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014, pp. 367-383.